541-0917 – Geochemie životního prostředí (GŽP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0917/00 1996/1997 2000/2001
541-0917/01 1996/1997 2009/2010 0
541-0917/02 2009/2010 10
541-0917/03 2013/2014 10
541-0917/04 2013/2014 2013/2014 10
541-0917/05 2016/2017 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je aplikace informací a zákonitostí z oblasti geochemie na životní prostředí a technogenní minerální fáze, a to jak z hlediska jejich dalšího využití, tak z hlediska minimalizace výskytu znečišťujících látek. Základem pro posuzování antropogenní kontaminace je zvládnutí problematiky určování geogenního pozadí.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět navazuje na základní informace získané během magisterského studia z oblasti geochemie. Látkové a energetické toky v systému: litosféra, hydrosféra, atmosféra, biosféra. Biogenní a antropogenní složky prostředí. Přírodní cykly dusíku, síry, uhlíku a jejich ovlivnění lidskou činností. Kritické zátěže pro acidifikaci, kritické zátěže rizikových prvků. Akumulace a deficit chemických prvků, vliv na zdraví lidské populace. Polétavý prach – fázová analýza, geochemie částic, environmentální a ekotoxikologická rizika. Geochemie krajiny, městských a průmyslových oblastí. Geochemie technogenních minerálních fází (kaly z ČOV, vedlejší energetické produkty, odpady z metalurgické činnosti apod.). Geochemie městských půd („urban soils“). Persistentní organické polutanty (POPs) a rizikové prvky – chování v prostředí – základní geochemické faktory. Hydrogeochemie. Vody ovlivněné hornickou činností. Radioaktivita. Moderní instrumentální metody a metody fázové analýzy.

Povinná literatura:

RACLAVSKÝ K., H. RACLAVSKÁ, V. HOMOLA : Geochemie. 2005, Multimediální učební texty. VŠB – TU Ostrava. MARSHALL P., R. WFAIRBRIDGE: Encyclopedia of Geochemistry. 1999, Kluwer Academic Publishers. ISBN: 0-412-75500-9, 1-798 SARKAR D., R. DATTA, R. HANNIGAN: Concepts and Applications in Environmental Geochemistry. 2007, Elsevier, ISBN-13: 978-0-08-046522-7 SIEGEL F.R.: Environmental Geochemistry of Potentially Toxic Metals. 2002, Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH, ISBN-10: 3540420304, 1- 200. WHITE W.M.: Geochemistry. 2013, Wiley-Blackwell, ISBN 978-0470656686, 1-688

Doporučená literatura:

APPELO C.A.J., D. POSTMA: Geochemistry, Groundwater and Pollution. 2005, A.A.Balkema, 2Rev.edition, ISBN-10: 0415364280, 1-649. DUBOIS A.N.: Soil Contamination. 2008, Nova Science Publishers. ISBN-10:160456440, 1-245. REEMTSMA T., M. JEKEL: Organic Pollutants in the Water Cycle. 2006, Wiley-VCH Verlag GmbH, Weinheim, ISBN 3-527-31297-8, 1-347

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.