541-0920 – Geoekologie (GE)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0920/00 1996/1997 1999/2000
541-0920/01 1996/1997 2010/2011 0
541-0920/02 2009/2010 10
541-0920/03 2009/2010 2018/2019 10
541-0920/04 2009/2010 10
541-0920/05 2016/2017 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání informací o pokročilých technikách v oblasti nakládání s odpady - skládkování. Důraz je kladen na technologie pro minimalizaci skládkovaného odpadu, metody monitorování environmentální zátěže on-line a ex-situ, a optimální využití skládkového plynu při minimalizaci ukládaného BRO.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět navazuje na základní informace získané během studia. Je zaměřen na problematiku výběru lokality, designu skládek, nakládání s odpady při skládkování a technologií uzavírání skládek s následnou rekultivací. Legislativa pro skládkování. Technologie pro minimalizaci environmentálních rizik ze skládkování. On- line metody monitorování vlivu skládky na okolí (emise, imise – kontaminace podzemních vod, analýza rizik). Charakteristika hlavních znečišťujících látek (POPs, VOC) – migrace rizikových prvků a majoritních aniontů. Optimalizace nakládání s odpady v rámci skládkového hospodářství – energetické využití bioplynu, optimalizace procesu nakládání s BRO a BRKO. BAT technologie. Geochemické vlastnosti materiálů používané pro rekultivaci skládek. Technologie dekontaminace zemin a odpadů – termické metody, fyzikálně-chemické metody, technologie biodegradace, elektrochemické metody. Metody posuzování produkce AMD a technologické možnosti jejich minimalizace.

Povinná literatura:

KURAŠ M.: Odpady a jejich zpracování. Ekomonitor Praha, ISBN 978-80-86832-80-7, 1-344 MATĚJŮ V.: Kompendium sanačních technologií. 2006, ISBN 80-86832-15-5 , 1-280 ORÁČ D. a T.VINDT: Druhotné suroviny a odpady. Technická univerzita Košice, ISBN 9788055316444, 1-122 RACLAVSKÝ K., H. RACLAVSKÁ a D. MATÝSEK: , Ochrana půd. Učební texty, 2005, CD ROM. VŠB – TU Ostrava. Opravené a doplněné vydání. RACLAVSKÁ H.: Znečištění zemin a metody jejich dekontaminace, 1998: Učební texty VŠB – TUO, 1-118

Doporučená literatura:

DEUBLAIN D. and A. STEINHAUSER: Biogas form waste and renewable resources. 2008, Wiley-VCH Verlag GmBh, Weinheim, Germany. ISBN 978-3527-31841-4 DOLNÝ K.: Management of pollutants for landfills and sludge. 2007, Environmental Expert. ISBN 0415433371. 1- 354 JACOBS, J.A., J.H. LEHR and S. M. Testa: Acid Mine Drainage, Rock Drainage, and Acid Sulfate Soils: Causes, Assessment, Prediction, Prevention, and Remediation. 2014, Wiley, ISBN: 978-0-470-48786-0, 1-520 KELY M.: Mining and the freshwater Environment. 2011, Springer, ISBN: 9401071055, 1-224 MUDROCH A., U. STOTTMEISTER, C. KENNEDY and H. KLAPPER: Remediation of Abandoned Surface Coal Mining Sites : A NATO-Project. 2010, Sprineger Verlag Berlin, ISBN: 3-540-42539-X, 1-175.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.