541-0931 – Ložiska kaustobiolitů (LK)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0931/00 1998/1999 2000/2001
541-0931/01 1996/1997 2009/2010 0
541-0931/02 2009/2010 10
541-0931/03 2016/2017 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit posluchače znalostmi, které mu umožní porozumět dané problematice natolik, aby byl schopen analyzovat její náplň, realizovat syntézu získaných informací a jejich hodnocení. Tento vědomostní základ umožní posluchači porovnávat výsledky syntéz a navrhovat úpravy a řešení konkrétních problémů geologie ložisek kaustobiolitů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Procesy vzniku kaustobiolitů, uhlotvorba a ropotvorba, parametry prouhelňování a bituminace. Analytické a technologické hodnocení kaustobiolitů. Geologie ložisek uhlí a její základní pojmy (cyklická sedimentace, klasifikace uhelných pánví a prostředí jejich vzniku, primární a sekundární struktury, změny uhlí, anomální jevy v uhelných pánvích, identifikace a korelace uhelných slojí). Geologie ložisek přírodních uhlovodíků a její základní pojmy (prvky a režim ložiskových pastí, typy ložiskových pastí, podzemní zásobníky). Geologie fosilních paliv České republiky. Geologie světových ložisek fosilních paliv. Geologické, vytěžitelné a prognózní zásoby fosilních paliv.

Povinná literatura:

DOPITA, M., V. HAVLENA, J.PEŠEK: Ložiska fosilních paliv. Praha, SNTL/ALFA, 1985, 1-264. HAVLENA, V.: Geologie uhelných ložisek. Praha, ČSAV, 1963-1965 (3 díly), 1-344,1- 440 a 1-384. PEŠEK J. a M.SIVEK: Uhlonosné pánve a ložiska černého a hnědého uhlí v ČR. Praha, Česká geologická služba, 2012, ISBN: 978-80-7075-800-7 PEŠEK J. a M.SIVEK: Význam uhlí pro výrobu elektrické energie. Praha, Česká geologická služba, 2014, ISBN: 978- 80-7075-866-3

Doporučená literatura:

STARÝ, J. et al.: Surovinové zdroje České republiky. Nerostné suroviny (stav 2006). Praha, Ministerstvo životního prostředí, 2007.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.