541-0933 – Hydraulika podzemních vod (HGF)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0933/00 2000/2001 2000/2001
541-0933/01 1996/1997 2009/2010 0
541-0933/02 2009/2010 10
541-0933/03 2016/2017 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je pokrýt širokou škálu tematických okruhů (viz anotace předmětu) tak, abychom studentům přiblížili základní terminologii, zákonitosti a metody v rámci daného předmětu včetně jejich praktického uplatnění.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

1/ Proudění podzemních vod – Darcyho zákon, hydraulické vlastnosti hornin a zvodněného horninového prostředí (hydraulická vodivost, transmisivita, zásobnost), proudění v v anizotropních kolektorech, Dupuitův předpoklad pro systém s volnou hladinou. 2/ Proudění podzemních vod – diferenciální rovnice proudění, obecná rovnice kontinuity, okrajové a počáteční podmínky, interference hydraulických zásahů, proudové sítě, vztahy proudění v izotropním a anizotropním prostředí, analytická řešení ustáleného proudění v kolektoru. 4/ Hydrodynamické testy – metody a aplikace. Základní metody hydrodynamických zkoušek (Theis, Jacob, Hantush..). expresní zkoušky na vrtu – slug testy, bail testy. Hydrodynamické testování puklinového a málo propustného horninového prostředí.

Povinná literatura:

Homola V., Grmela A. (1984): Cvičení z hydrogeologie.- 1.díl Skripta VŠB Ostrava, Bujok P., Grmela A. (1992): Hydrodynamické zkoušky a výzkum sond. Skriptum VŠB Ostrava . Jetel J. (1982): Určování hydraulických parametrů hornin hydrodynamickými zkouškami ve vrtech. Knihovna ÚÚG, sv. 58, Praha . Mucha I., Šestakov V. M. (1987): Hydraulika podzemných vód. ALFA/SNTL Praha, .

Doporučená literatura:

Sasvári T. (1986): Podzemná hydraulika a fyzika vrstvy. Skriptum VŠT Košice, ES Košice. Mls J. (1988): Hydraulika podzemní vody. Skriptum ČVUT Praha. ES ČVUT Praha, Mäsiar E., Kamenský J. (1983): Hydraulika podzemných vód. Skriptum SVŠT Bratislava.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.