541-0938 – Moderní geofyzikální technologie (MGFT)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětudoc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0938/01 2016/2017 10
541-0938/02 2016/2017 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit se a umět využít v praxi moderní geofyzikální mapovací technologie využívající podzemní, letecké a družicové geofyzikální metody. Doktorand zvládne základní postupy při zpracování naměřených geofyzikálních dat a jejich interpretaci. Seznámí se a bude umět pracovat s výstupy a výsledky jednotlivých geofyzikálních metod. Podmínkou bude i zvládnutí moderních SW využívaných ke kvantitativní interpretaci. Cíle předmětu je i umět využívat znalosti moderních geofyzikálních technologií v praktických aplikacích při řešení hlubinné stavby, vyhledávání uhlovodíků, studiu seismotektonických struktur a řešení úloh Dálkového průzkumu Země.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

PODZEMNÍ, LETECKÉ A DRUŽICOVÉ GEOFYZIKÁLNÍ METODY: Nosiče, metodika měření a zpracování dat. Magnetometrie - magnetické vlastnosti hornin, měření susceptibility, geomagnetické pole, magnetometry, příklady interpretace aeromagnetických map, magnetické pole ČR a SR, limity leteckých a satelitních měření, Gravimetrie – principy, problematika, gravimetry, absolutní a relativní měření, zpracování dat, redukce, tíhové anomálie, určování hustot, Odvozene a transformované tíhové mapy, tíhová měření v ČR a SR, obrácená úloha, měření v podzemí a v šachtách, vertikální gradient a druhá derivace tíhových anomálií. Rádiometrie – princip metody, měření a zpracování dat, rádioaktivní horniny, gamaspektrometrie, přístroje, letecký průzkum, Electromagnetické metody – princip metod, Geometrie elektromagnetického pole (ELM), reální a imaginární složky pole, klasifikace ELM metod, využití ELM metod, dosah a účinnost ELM metod, interpretace ELM metod, 3D a 4D REFLEXNÍ SEISMIKA: Seismické metody, principy měření a zpracování reflexní seismiky, vlnové pole, aplikace v naftovém a uhelném průzkumu, zkoumání plynových zásobníků, řešení problematiky hlubinné stavby kůry a litosféry. Příklady interpretace z jednotlivých segmentů litosférických desek. GEOFYZIKA A SEISMOTEKTONIKA - Teorie seismických vln. Způsoby registrace zemětřesných vln, zpracování seismogramů - určování ohnisek a mechanismů zemětřesení. prognóza zemětřesení, identifikace a interpretace zlomových struktur. GEOFYZIKA A DÁLKOVÝ PRŮZKUM ZEMĚ (DPZ) – typy snímků, způsoby interpretace, využití prostředků GIS, kombinace geofyzikálních a DPZ dat, interferometrie, exogenní dynamika.

Povinná literatura:

MAREŠ, S. et. al.: Introduction to Applied Geophysics. 1990, SNTL Prague, 1-581. DASGUPA, S. N., F. AMINZADEH, J.W. RECTOR AND D. HILL: Geophysics for Petroleum Engineers. Amsterdam: Elsevier Science and Technology, 2013, ISBN-9780124158580, 1-287. PARASNIS, D. S.: Mining Geophysics, 2nd Edition, 1973, Elsevier, ISBN : 9780444601858, 1-414. POSPÍŠIL L.: Geofyzika a geodynamika. Modul 1 HE02 – Studijní opory pro studijní programy s kombinovanou formou studia, 2007, Fakulta stavební VUT v Brně, 1-218. DOBROVOLNÝ, P.: Dálkový průzkum Země. Digitální zpracování obrazu. Brno: MU, 1998. ISBN 80-210-1812-7. (CS).

Doporučená literatura:

MENKE, W.: Geophysical Data Analysis. Discrete Inverse Theory. Hoboken, USA: Academic Press, 2012, ISBN-10:0123971608, 1-265. MILSOM, J.: Field Geophysics, Published John Wiley&Sons Ltd,The Atrium, 2003, Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, England, 1-287. REEVES, C.: Aeromagnetic Surveys - Principles, Practice & Interpretation. 2005, Earthworks, Published by Getech,Leeds, 1-155.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.