541-0945 – Ložiska rud (LR)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětudoc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0945/01 1996/1997 2009/2010 0
541-0945/02 2009/2010 10
541-0945/03 2016/2017 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit posluchače znalostmi, které mu umožní porozumět dané problematice natolik, aby byl schopen analyzovat její náplň, realizovat syntézu získaných informací a jejich hodnocení. Tento vědomostní základ umožní posluchači porovnávat výsledky syntéz a navrhovat úpravy a řešení konkrétních problémů geologie rudních ložisek.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Vymezení pojmu ruda a rudní ložisko. Chemicko – technologická klasifikace rudných ložisek. Genetické klasifikace ložisek rud. Časové a prostorové zákonitosti lokalizace rudných ložisek v zemském korovém obalu. Metalogenetické epochy, metalogenetická rajonizace světa a Evropy. Metalogenetické členění České republiky. Ložiska kovů skupiny železa, neželezné kovy, vzácné kovy, stopové prvky, vzácné zeminy, drahé kovy a radioaktivní suroviny. U každé suroviny hlavní užitkové minerály, vítané a škodlivé příměsi, použití, zásoby a hlavní světoví producenti. Prognóza budoucího uplatnění suroviny a jejího cenového vývoje. Současná a historicky významná ložiska na území České republiky.

Povinná literatura:

JIRÁSEK, J., M.SIVEK: Ložiska nerostů. Ostrava: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR & Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. HAVELKA, J., L. ROZLOŽNÍK : Ložiska rud. Praha, SNTL 1990

Doporučená literatura:

STARÝ, J. et al.: Surovinové zdroje České republiky. Nerostné suroviny (stav 2006). Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2007.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.