541-0953 – Metody využití geotermální energie (MVGE)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0953/01 1999/2000 2009/2010 0
541-0953/02 2009/2010 10
541-0953/03 2016/2017 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s možností využití alternativních zdrojů energie se zaměřením na energii geotermální, zejména pak na nízkoenergetické tepelné zdroje. Studenti si musí osvojit analytické způsoby posuzování vstupních údajů o sledovaných geohydrodynamických systémech a na základě syntézy pak navrhnout optimální využití daných zdrojů. Včetně metodiky hloubení a vystrojení vrtů pro tepelná čerpadla v souladu s horním, vodním i stavebním zákonem.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Alternativní zdroje energie. Geotermální energie – historie a perspektivy využití. Ekonomické zhodnocení. Geotermální systémy, tepelně – energetický potenciál geotermálních vod. Vysokoteplotní zdroje, nízkoteplotní zdroje (tepelná čerpadla, objemová a průtoční kapacita zdroje), geotermální objekty. Lokalizace potenciálních zdrojů geotermální energie. Vyhodnocení lokality jako potenciálně využitelného zdroje. Technické vyhodnocení lokality. Ekologické dopady – likvidace odpadních vod.

Povinná literatura:

SRDEČNÝ, K., TRUXA, J.: Tepelná čerpadla, 2005, ERA Brno, PINKA, J., WITTENBERGER, G., ENGEL, J.: Dobývanie ložísk vrtmi, 2006, ES/AMS, BERG fakulta, TU Košice DAKE.L.P.: The Practice of Reservoir Engineering, 2001, Elsevier.SPE, MIXA, Petr. Metodika stanovení podmínek ochrany při využívání tepelné energie zemské kůry (GEOTERMAL): Metodika. 1 vyd. Technologická agentura České republiky, 2015. BOYLE, G. a kol.: Renewable Energy, 2004, Power for Sustainable Future, Oxford, CENK, M. a kol. (2001): Obnovitelné zdroje energie, FCC PUBLIC, Praha, ss. 208 ĎURICA, D., HOLÝ, M., SUK, M. (2008): Člověk jako geologický činitel. Moravské zemské muzeum, Brno, ss. 177

Doporučená literatura:

BERANOVSKÝ, J., TRUXA, J.: Alternativní energie, 2004, ERA Brno, BUJOK, P.: Vliv vrtného průzkumu, těžby a uskladňování kapalných a plynných uhlovodíků na životní prostředí, Sborník věd. prací VŠB-TUO, řada hornicko-geologická, Monografie 10, ročník XLIX, 2003, VŠB-TU Ostrava, DOBRA, E., PINKA, J. (2004): Herliansky gejzír a prírodné bohatstvo v okolí. ELFA, Košice, ss. 103 KADRNOŽKA, J. (2008): Globální oteplování Země, VUTIUM, Brno, ss. 467 PORZER, Michal. Možnosti optimalizace vystrojení vrtaných tepelných výměníků sloužících jako primární okruh tepelných čerpadel země-voda. Ostrava, 2014. Disertační práce. Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava. BERANOVSKÝ, J., TRUXA, J. a kol. (2004): Alternativní energie pro váš dům. ERA, Brno, ss. 125 TYWONIAK, J. (2005): Nízkoenergetické domy. Principy a příklady. Grada Publishing, Praha, ss. 193

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.