541-0957 – Metody a metodika inženýrskogeologického průzkumu (MMIGP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0957/01 1996/1997 1996/1997 0
541-0957/02 1996/1997 2009/2010 0
541-0957/03 2009/2010 10
541-0957/04 2016/2017 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se znalostmi metody a metodiky inženýrskogeologického průzkumu, které jim umožní pochopit obsahovou náplň předmětu tak, aby byli schopni je aplikovat v praktických činnostech studovaného oboru.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Principy laboratorních metod, přístrojové vybavení, požadavky na odběr a zpracování vzorků. Principy polních zkoušek, přístrojové vybavení, lokalizace v masivu. Interpretace výsledků zkoušek. Transformační vztahy mezi výsledky jednotlivých metod. Interpretace a prezentace výsledků průzkumných metod. Projekt průzkumných prací a metodických postupů sestavený na zásadě účelové efektivnosti, komplexnosti a optimalizaci.

Povinná literatura:

DEARMAN, W. Engineering geological mapping. Elsevier, 2013, 396 p. ISBN 978-0750610100. BELL, F. Engineering geology and geotechnics. Boston: Newnes-Butterworths, 2013, 497 p. ISBN 04-080-0355-3. HANDY, R. L. and M. G. SPANGLER. Geotechnical engineering: soil and foundation principles and practice. 5th ed. New York, N.Y: Mcgraw-Hill, 2007, xxviii, 904 s. ISBN 978-0-07-148120-5. HULLA, J. a P. TURČEK. Zakladanie stavieb. 1. vyd. Bratislava: Jaga group, 1998, 332 s. ISBN 80-889-0505-2. MAREŠ, S. Geofyzikální metody v hydrogeologii a inženýrské geologii: vysokoškolská učebnice pro přírodovědecké fakulty. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1983, 197 s. MARSCHALKO, M. et. Al. Multimediální učební texty "Cvičení z inženýrské geologie". Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava: Fond rozvoje vysokých škol, 2006. Dostupné z: http://geologie.vsb.cz/CviceniInzenyrskaGeologie/ ZÁRUBA, Q. a V. MENCL. Sesuvy a zabezpečování svahů. 2., přeprac. a dopln. vyd. Praha: Academia, 1987, 338 s. BROMHEAD, E.N. Stability Of Slopes. 2nd ed. Hoboken: Taylor, 1992. ISBN 02-039-7535-9. WALTHAM, A. C. Ground subsidence. 2. ed., reprinted. New York: Chapman and Hall, 1989, ix, 202 p. ISBN 04-120-1801-2.

Doporučená literatura:

DAS, B. M. and K. SOBHAN. Principles of geotechnical engineering. Eighth edition. Stamford, CT: Cengage Learning, 2014, xxi, 726 p. ISBN 11-331-0866-0. AHMED, T. H. Reservoir engineering handbook. 3rd ed. Burlington, MA: Elsevier/Gulf Professional, 2006, xv, 1360 p. ISBN 978-075-0679-725. DAY, R. W. Geotechnical earthquake engineering handbook: with the 2012 International building code. Second edition. New York: McGraw-Hill, 2012, 1 volume (various pagings). ISBN 9780071792387. HUNT, R. E. Geotechnical engineering investigation handbook. 2nd ed. Boca Raton, Fla.: Taylor, 2005, 1066 p. VERFEL, J. Injektování hornin a výstavba podzemních stěn. Vyd. 2., přeprac. Bratislava: MÚS BRADLO, 1992, 511 s., 16 příl. ISBN 80-712-7043-1.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.