541-0963 – Nerostná surovinová politika (NSP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0963/00 1997/1998 1999/2000
541-0963/01 1996/1997 2009/2010 0
541-0963/02 2009/2010 10
541-0963/03 2016/2017 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit posluchače znalostmi, které mu umožní porozumět dané problematice natolik, aby byl schopen analyzovat její náplň, realizovat syntézu získaných informací a jejich hodnocení. Tento vědomostní základ umožní posluchači porovnávat výsledky syntéz a navrhovat úpravy a řešení konkrétních problémů nerostné politiky státu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Nerostné suroviny jako součást přírodních zdrojů světa a CŘ. Dlouhodobé tendence jejich využívání. Nerostný surovinový komplex. Vzájemný vztah jeho jednotlivých odvětví (geologický průzkum, těžební průmysl, úpravnictví, metalurgie, zpracovatelská odvětví) v podmínkách jedné země a v podmínkách mezinárodních. Nerostná surovinová a energetická politika jako součást hospodářské politiky státu. Obecné nástroje jejího usměrňování. Nerostná surovinová politika zemí exportujících a importujících nerostné suroviny. Nerostná surovinová politika rozvojových a vyspělých průmyslových zemí. Nerostná surovinová politika mezinárodních nevládních organizací.

Povinná literatura:

SIVEK, M.: Ekonomika nerostných surovin. Ostrava: VŠB – Technická univerzita, 2007. 1-206. + CD-ROM. Energy Policies of IEA Countries, 1998 Review, OECD/EIA, Paris, 1998

Doporučená literatura:

Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic: Surovinová politika v oblasti nerostných surovin. Available at www: http://www.mpo.cz/dokument6621.html (29.10. 2008). International Energy Agency: Energy Policies of IEA Countries-Portugal. Available at www: http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2000/portugal2000.pdf (29.10.2008). STARÝ, J. et al.: Surovinové zdroje České republiky. Nerostné suroviny (stav 2006). Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2007.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.