541-0982 – Stratigrafická a regionální geologie (SGR)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0982/00 1998/1999 2000/2001
541-0982/01 1996/1997 2009/2010 0
541-0982/02 2009/2010 10
541-0982/03 2016/2017 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je znalost a pochopení principů určování stáří hornin a geologických procesů. Studenti by měli dokázat odlišit jednotlivé etapy vývoje Země a definovat jejich charakteristické znaky.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Vybrané kapitoly věnované novým poznatkům z oblasti biostratigrafie, paleoekologie, paleoklimatologie a paleogeografie. Nové trendy v litostratigrafii. Základy sekvenční stratigrafie. Novinky v mezinárodních stratigrafických jednotkách, v dělení útvarů a v geochronologickém datování. Regionální geologie Českého masivu, vnějších Západních Karpat a celé karpatské soustavy ve světle poznatků uplynulého desítiletí. Regionální geologie vybraných celků.

Povinná literatura:

CHÁB, Jan. Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu. Vyd. 1. Praha: Česká geologická služba, 2008, 283 s. ISBN 978-80-7075-703-1. CHLUPÁČ, Ivo. Geologická minulost České republiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 2002, 436 s., [16] s. obr. příl. ISBN 80-200-0914-0. Nichols, G.: Stratigraphy and Sedimentology. – 1999, Blackwell Publishing, 355 s. Oxford Press,

Doporučená literatura:

Michalík et al.: Stratigrafická príručka. -2008, VEDA Bratislava. STANLEY, Steven M. Earth system history. 3rd ed. New York: W.H. Freeman, 2009, xxi, 551 s. ISBN 978-1-4292-0520-7.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.