541-1034 – Geomorfologie (GM)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Úroveň studiaU3V
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-1034/01 2014/2015 3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se v návaznosti na znalosti získané studiem geologických předmětů naučí porozumět základům klasigikace georeliefu a dynamice jeho vývoje.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Rozdělení obecné geomorfologie. Geomorfologická terminologie, typy georeliéfu. Geomorfologické procesy. Globální strukturní geomorfologie - model nové globální tektoniky. Strukturní geomorfologie pevnin. Vlastnosti hornin a jejich úloha při vzniku georeliéfu. Úložné poměry hornin a georeliéf. Neotektonické a recentní pohyby a jejich úloha při utváření georeliéfu. Zemětřesení a georeliéf. Magmatické reliéfotvorné pochody a vulkanický georeliéf pevnin. Půdotvorné pochody. Svahové pochody a vývoj svahů. Fluviální pochody -voda v krajině. Kryogenní pochody a jejich význam pro modelaci georeliéfu. Eolické procesy a tvary georeliéfu jimi podmíněné. Biogenní pochody a jimi vytvořené tvary. Antropogenní vlivy a jimi podmíněné geomorfologické pochody. Klimatická geomorfologie. Změny intenzity exogenních geomorfologických pochodů v závislosti na podnebí.

Povinná literatura:

http://geologie.vsb.cz/geomorfologie/default.htm Demek J. (1987): Obecná geomorfologie. Academia, Praha. Ahnert F. Introduction to Geomorphology, Arnold, London, p.352 York

Doporučená literatura:

Demek J. a Zeman J. (1979): Typy reliéfu Země, Academia, Praha. Press F., Siever R. (1998): Understanding Earth, W.H. Freeman and Company, New York Burbank D.W. and Anderson R.S. (2001): Tectonic Geomorphology, Blackwell Science, p.274 Blume H. (1992): Colour atlas of the surface forms of the Earth, Harvard Univ. Press, Cambridge. Summerfield M.A. (1991): Global Geomorphology, Pearson Prentice Hall, p. 537

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.