541-1036 – Dějiny přírodních věd a školství (DPVS)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuIng. Miloš Duraj, Ph.D.
Úroveň studiaU3V
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-1036/01 2014/2015 3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je studenty seznámit s historií vzniku a vývoje přírodních a montánních věd od prvopočátků až po současnost a také s historií montánního školství. Studenti získají základní znalosti o historii vývoje člověka a jeho vztahu k přírodě. Předmět je zaměřen zejména na problematiku vztahu člověka k nerostnému bohatství, jeho těžbě, zpracování a využití, které rozhodujícím způsobem formovaly vývoj celé lidské společnosti. Studenti získají přehled o jednotlivých etapách vývoje člověka a jeho vlivu na formování přírodních a montánních věd.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Povinná literatura:

Markl, V., Paděra, Z. (1996): Stručný úvod ke studiu historie českého a slovenského hornictví; (I. část); skripta HGF VŠB-TU Ostrava Mazáč, J. (2003): Technické kulturní památky; vysokoškolská skripta HGF VŠB-TU Ostrava Majer, J. (2004): Rudné hornictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – obrazy z dějin těžby a zpracování; nakl. Libri, Praha Suldovský, J. (2007): Kronika hornictví zemí Koruny české; CDL Design, Ústí nad Labem Kolektiv autorů (1996): Historie a současnost báňského školství v českých zemích; odborná publikace HGF VŠB-TU Ostrava, nakl. BLESK, Ostrava

Doporučená literatura:

Majer, J. (1984): Z dějin Vysoké školy báňské v Příbrami; odborná publikace; Symposium Hornická Příbram ve vědě a technice Majer, J. (1991): Po kovových stezkách Československa; odborná publikace, Příbram

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.