030-0533 – Záchranářské technické prostředky (ZATP)

Garantující katedraKatedra požární ochrany
Garant předmětuIng. Ladislav Jánošík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
030-0533/01 2002/2003 4
030-0533/02 2002/2003 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání základní orientace v terminologii, funkčních principech a použití vybraných technických prostředků požární ochrany, a to jmenovitě v oblasti základních požárních armatur, dýchací techniky, detekční techniky, ochranných oděvů, požární automobilové techniky, požární letecké techniky, požárních čerpadel a hasicích přístrojů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Studenti se v předmětu seznámí se základní terminologií, funkčními principy a použitím vybraných technických prostředků požární ochrany. Výuka bude provedena formou ústní prezentace pedagoga s využitím počítačové prezentace, ilustrativních fotografií a videí. Výklad bude doplněn ukázkami originálních předmětů ze současné technické výbavy HZS ČR, což má dopomoci k lepší názornosti a pochopení probíraných témat.

Povinná literatura:

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. Vyhláška MV č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky. Vyhláška MV č. 64/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany. Pokyn č. 9 GŘ HZS ČR ze dne 13. 3. 2006, kterým se vydává Řád strojní služby HZS ČR. Pokyn č. 30 GŘ HZS ČR ze dne 22. 12. 2006, kterým se vydává Řád chemické služby HZS ČR. Pokyn č. 21 GŘ HZS ČR ze dne 21. 12. 2006, kterým se vydává Řád technické služby HZS ČR. Pokyn č. 27 GŘ HZS ČR ze dne 25. 7. 2006, kterým se stanoví opěrné body HZS ČR a typy předurčenosti jednotek požární ochrany pro záchranné práce. DVOŘÁČEK Petr, LOŠÁK Jiří. Technické prostředky požární ochrany. Ostrava, SPBI Spektrum, Sv. 9., 2001, 77 s., ISNB 80-86111-97-0 EBERT K. Feuerwehrarmaturen - Handbuch, 2. vydání, Max Widenmann, Armaturenfabrik, Giengen/Brenz, 99 s., 1988 DOHNAL Jiří, LOŠÁK Jiří. Technické prostředky požární ochrany I. Ostrava, SPBI Spektrum, Sv. 9., 1998, 99 s., ISNB 80-86111-22-9 LOŠÁK Jiří. Technické prostředky požární ochrany II. Ostrava, SPBI Spektrum, Sv. 19., 2004, 131 s., ISNB 80-86634-41-8 KRATOCHVÍL, Michal, KRATOCHVÍL Václav. Technické prostředky požární ochrany. Ostrava, SPBI Spektrum, Sv. XV., 2009, 63 s., ISBN 978-80-7385-064-7 JULINEK Rostislav. Chemickotechnická služba hasičského záchranného sboru ČR. I. Protiplynová služba. Učební texty. MV GŘ HZS ČR, Praha, 1999, 99 s., ISBN 80-902852-0-1 Chemická služba. Učební skripta. Praha: MV GŘ HZS ČR, ISBN 978-80-87544-09-9, 310 s., 2012 KOTINSKÝ Petr, HEJDOVÁ Jaroslava. Dekontaminace v požární ochraně. Ostrava, SPBI Spektrum, Sv. 34., 2003, 126 s., ISBN 80-86634-31-0 KVARČÁK Miloš, VAVREČKOVÁ Jitka, ŽEMLIČKA Zdeněk. Likvidace ropných havárií. Ostrava: SPBI Spektrum. Sv. 25., 2000, 105 s., ISBN 80-86111-61-X BUŘIČ Petr, FRANC Richard a kol. Práce ve výšce a nad volnou hloubkou v podmínkách požární ochrany. MV GŘ HZS ČR, Praha, 2003, 146 s., ISBN 80-86640-07-8 BOJKO, Marian; KOZUBKOVÁ, Milada; RAUTOVÁ, Jana. Základy hydromechaniky a zásobování hasivy. Ostrava: SPBI Ostrava. 2007. 182 s. ISBN 80-86634-53-1.

Doporučená literatura:

BARTLOVÁ Ivana. Nebezpečné látky I., Ostrava: SPBI Spektrum, Sv. 24, 2005, ISBN 80-86634-59-0 ŠENOVSKÝ Michail, BALOG Karol, HANUŠKA Zdeněk, ŠENOVSKÝ Pavel. Nebezpečné látky II., Ostrava: SPBI Spektrum, Sv. 36, 2004, ISBN 80-86634-47-7 ŽEMLIČKA Z. Činnost jednotky PO při zásahu a s přítomností nebezpečných látek. Konspekt 2-02. Požární taktika. Koncepce činnosti hasičů při práci pod vodní hladinou, MV GŘ HZS, Praha, 2006. Koncepce výkonu služby leteckých záchranářů HZS ČR na leteckých základnách Policie České republiky letecké služby, MV GŘ HZS ČR, Praha, 2006. Periodika příbuzná oboru (112, Alarm Revue, Rescue report, Fire Engineering, Brandschutz, Drägerheft, Przeglad poźiarniczy, Spravodajca požiarnej ochrany apod.)

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.