050-0024 – Posuzování rizik (PR)

Garantující katedraKatedra ochrany obyvatelstva
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
050-0024/01 2019/2020 5
050-0024/02 2021/2022 4
050-0024/03 2019/2020 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s oblastí posuzování rizik, které je součástí managementu rizik. Studenti se seznámí s postupy pro posuzování rizik u specifických rizik.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět prohlubuje znalosti studentů s dynamicky se vyvíjejícím oborem - prevencí mimořádných událostí v územních celcích. Podává informace o systému řízení bezpečnosti a kvantitativním hodnocení rizik mimořádných událostí na zdraví a životy lidí, majetek a životní prostředí. Detailně jsou rozebírány požadavky na zpracování analýzy rizika územních celků, dále je představeno kvantitativní hodnocení rizik na příkladech z praxe.

Povinná literatura:

BERNATÍK A., MALÉŘOVÁ, L. Analýza rizik území. SPBI Spektrum, 2010, 83 s. 1. vydání, ISBN: 978-80-7385-082-1 ČSN ISO 31000 Management rizik - Principy a směrnice. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010. ČSN EN 31010 Management rizik - Techniky posuzování rizik. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.

Doporučená literatura:

Purple Book CPR 18E, Guidelines for Quantitative Risk Assessment, The Hague, 2005. TNI 01 0350. Management rizik – Slovník (Pokyn 73). Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010. RAUSAND, Marvin. Risk assessment: theory, methods, and applications. Hoboken, NJ: Wiley, 2011. ISBN 978-0-470-63764-7.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.