115-0386 – Management (MNGT)

Garantující katedraKatedra managementu
Garant předmětudoc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
115-0386/01 2013/2014 2020/2021 4
115-0386/02 2019/2020 5
115-0386/03 2019/2020 5
115-0386/04 2019/2020 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Identifikovat základní pojmy, názory, princip a koncepce vztahující se k oblasti managementu. 2. Charakterizovat manažera, jeho činnosti, role a odpovědnosti. 3. Popsat klasické i moderní směry managementu. 4. Objasnit podstatu a hlavní rysy současného managementu. 5. Vyjmenovat a vysvětlit základní manažerské funkce - plánování, rozhodování, organizování, personální management, vedení a motivování, kontrolování. 6. Objasnit využití psychologických poznatků v managementu. 7. Objasnit podstatu, význam a funkci strategického managementu. 8. Objasnit podstatu, význam a funkci etiky a podnikové kultury.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je identifikovat základní pojmy, názory, principy a koncepce vztahující se k oblasti managementu, charakterizovat manažera, jeho činnosti, role a odpovědnosti, popsat historický vývoj managementu, vysvětlit všechny manažerské funkce - plánování, organizování, rozhodování, personální management a vedení lidí, motivování, kontrolování a komunikaci, objasnit uplatnění psychologických poznatků v managementu, vysvětlit podstatu, funkci a význam etiky, podnikové kultury a strategického managementu.

Povinná literatura:

BLAŽEK, Ladislav. Management: organizování, rozhodování, ovlivňování. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2014. 224 s. ISBN 978-80-247-4429-2. HORVÁTHOVÁ, Petra et al. Základy managementu. 2. vyd., SOET, vol. 5. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2017. 288 s. ISBN 978-80-248-4102-1. VEBER, Jaromír et al. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2. aktualizované vydání Praha: Management Press, 2014. 736 s. ISBN 978-80-726-1274-1.

Doporučená literatura:

ČASTORÁL, Zdeněk. Základy moderního managementu. Druhé, aktualizované vydání. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2016. 216 s. ISBN 978-80-7452-129-4. DAFT, Richard L. Management. 12th ed. Boston: Cengage Learning, 2014. 767 s. ISBN 978-1-285-86198-2. VODÁČEK, Leo a Oľga VODÁČKOVÁ. Moderní management v teorii a praxi. 3., rozš. vyd. Praha: Management Press, 2013. 360 s. ISBN 978-80-7261-232-1.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.