116-0400 – Marketing (MG)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchodu
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
116-0400/01 2006/2007 2009/2010 5
116-0400/02 2008/2009 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Porozumět základní marketingové terminologii. 2. Vysvětlit konkurenční koncepce. 3. Analyzovat marketingového prostředí. 4. Chápat principy spotřebitelské segmentace a spotřebitelského chování. 5. Vysvětlit marketingový informační systém a principy marketingového výzkumu. 6. Navrhnout marketingový mix.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět poskytuje systematický, komplexní a aktuální pohled na jednotlivé oblasti marketingu. Cílem předmětu je představit studentům marketingovou filosofii, seznámit je se základními pojmy, zásadami a koncepty marketingu a přiblížit obsah jednotlivých složek marketingu. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni aplikovat své poznatky na základní praktické problémy a využít získané znalosti v dalších navazujících předmětech.

Povinná literatura:

KARLÍČEK, Miroslav a kol. Základy marketingu. 2. přepracované a rozšířené vyd. Praha: Grada, 2018. 288 s. ISBN 978-80-247-5869-5. KOUDELKA, Jan. Spotřebitelé a marketing. Praha: C. H. Beck, 2018. 384 s. ISBN 978-80-7400-693-7. TAHAL, Radek a kol. Marketingový výzkum. 2 vyd. Praha: Grada, 2022. 296 s. ISBN 978-80-271-3535-6.

Doporučená literatura:

MOUDRÝ, Marek. Marketing: základy marketingu. Díl 1. 4. aktualizované vyd. Prostějov: Computer Media, 2018. 80 s. ISBN 978-80-7402-359-0. MOUDRÝ, Marek. Marketing: základy marketingu. Díl 2. 4. aktualizované vyd. Prostějov: Computer Media, 2018. 80 s. ISBN 978-80-7402-360-6. PŘIKRYLOVÁ, Jana a kol. Moderní marketingová komunikace. 2., zcela přepracované vyd. Praha: Grada, 2019. 344 s. ISBN 978-80-271-0787-2.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.