120-0350 – Politika soudržnosti EU (PSEU)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahů
Garant předmětuIng. Lukáš Melecký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
120-0350/01 2011/2012 5
120-0350/02 2011/2012 4
120-0350/03 2019/2020 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Identifikovat a popsat základními determinanty (dimenze) politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU a programování strukturální pomoci v ekonomickém rozvoji regionů. 2. Vysvětlit metodiku přípravy programových dokumentů ESI fondů v rámci regionálního a místního rozvoje z pohledu teorie i ověření na praktických příkladech a případových studiích. 3. Aplikovat poznatky na řešení problémů v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU v ČR v programovacím období 2014 - 2020.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět seznamuje posluchače se základními determinanty (dimenzemi) Kohezní politiky Evropské unie (politika hospodářské, sociální a územní soudržnosti Evropské unie) a programování strukturální pomoci v ekonomickém rozvoji regionů Evropské unie. Předmět seznamuje posluchače se strukturou a obsahem programových dokumentů užívaných pro řízení regionálního rozvoje s využitím Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), s metodikou přípravy programových dokumentů regionálního a místního rozvoje z pohledu teorie i ověření na praktických příkladech a případových studiích. Důraz je položen na konkrétní programové dokumenty ESIF v ČR v aktuálním programovém období a postupy nárokování finanční pomoci pro projekty spolufinancované z ESIF.

Povinná literatura:

FOJTÍKOVÁ, Lenka a kol. Postavení Evropské unie v podmínkách globalizované světové ekonomiky. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2014. 364 s. ISBN 978-80-248-3333-0. MELECKÝ, Lukáš a Michaela STANÍČKOVÁ. Soudržnost a konkurenceschopnost vybraných zemí a regionů Evropské unie. SAEI, vol. 44. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. 336 s. ISBN 978-80-248-3838-0. ZAHRADNÍK, Petr. Kohezní politika Evropské unie. Praha: C.H. Beck, 2017. 656 s. ISBN 978-80-7400-527-5.

Doporučená literatura:

BACHTLER, J., P. BERKOWITZ, S. HARDY a T. MURAVSKA. EU Cohesion Policy. Reassessing Performance and Direction. New York: Routledge, 2017. ISBN 978-1-138-22464. BAUN, Michael a Dan MAREK. Cohesion Policy in the European Union. London: Palgrave, 2014. 257 s. ISBN 978-0-230-30314-0. EVROPSKÁ KOMISE. Evropské strukturální a investiční fondy 2014–2020: Oficiální texty a komentáře. Lucemburk. Úřad pro publikace Evropské unie, 2016. 418 s. ISBN 978-92-79-3945-2.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
120-0310 RPEU Regionální politika EU Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.