151-0334 – Statistika B (Stat B)

Garantující katedraKatedra matematických metod v ekonomice
Garant předmětudoc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
151-0334/01 1999/2000 2020/2021 5
151-0334/02 2006/2007 2010/2011 5
151-0334/03 2019/2020 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu je naučit studenty nejenom základní poznatky statistiky, postupy a metody, ale rovněž prohlubovat jejich logické myšlení. Při úspěšném absolvování předmětu student získá následující znalosti, dovednosti a schopnosti: • získá schopnost porozumět datům ve vztahu k problémům reálného světa; • bude chápat nejistotu a variabilitu procesů a jejich vliv na rozhodování; • naučí se analyzovat problémy, navrhovat postup řešení, zobecňovat vytvořené závěry a vyhodnocovat správnost výsledků vzhledem k zadaným podmínkám; • získá schopnost použít vhodné statistické metody při hledání odpovědí na otázky a řešení vybraných ekonomických problémů; • pochopí, že zvládnutí statistických metod je nutné pro každého absolventa ekonomické fakulty.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Statistika je na ekonomických fakultách vysokých škol nedílnou součástí studia a také nezbytný prostředek ke studiu odborných předmětů. Předmět Statistika B navazuje na znalosti z oblasti statistiky a pravděpodobnosti získané v bakalářském studiu. Student se se seznámí se soustavou ekonomických ukazatelů používaných v České republice a EU, naučí se zpracovávat statistická data prostředky popisné statistiky i používat metody statistické indukce (statistické odhady, testy), které jsou základem mnoha technik používaných v oblasti ekonomiky a podnikání (průzkum trhu, plánování výroby, kontrola jakosti, manažerské rozhodování a prognostika, personální politika apod.). Při práci se předpokládá využívání vybraného statistického software.

Povinná literatura:

FRIEDRICH, V. a kol. Vybrané statistické metody. SOET, vol. 29. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4108-3. HENDL, J. a kol. Základy matematiky, logiky a statistiky pro sociologii a ostatní společenské vědy v příkladech. Praha: Karolinum, 2022. ISBN 978-80-246-5400-3. ZAIONTZ C. Real Statistics Using Excel Succinctly. [online] Morrisville: Syncfusion, 2015. ISBN 978-1-64200-078-8. Available from: https://www.syncfusion.com/succinctly-free-ebooks/statistics.

Doporučená literatura:

HENDL, J. Přehled statistických metod: Analýza a metaanalýza dat. 5. rozšířené vydání. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0981-2. MAREK, L. a kol. Statistika v příkladech. 2. vydání. Praha: Profesional Publishing, 2016. ISBN 978-80-7431-153-6. SALKIND, N. J. and FREY, B. B. Statistics for People Who (Think They) Hate Statistics: Using Microsoft Excel. Fifth Edition. Thousand Oaks: SAGE, 2021. ISBN 978-1071803882.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.