151-0340 – Matematika E (Mat E)

Garantující katedraKatedra matematických metod v ekonomice
Garant předmětuPaedDr. Renata Majovská, PhD.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
151-0340/01 2006/2007 2009/2010 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalost, vědomost: • Definovat funkci jedné proměnné. • Určit definiční obor a obor hodnot funkce a základní vlastnosti funkce, • Nakreslit grafy elementárních funkcí. • Vypočítat limitu a derivaci funkce. • Zjistit vlastnosti neelementárních funkcí a nakreslit jejich grafy. • Získat jednodušší představu o ekonomických funkcích. • Uspořádat znalosti o vektorech v rovině. • Charakterizovat typy matic. • Vyřešit soustavu lineárních rovnic. Pochopení: • Vyjádřit ekonomické závislosti matematickou funkcí. • Vysvětlit sklon funkce pomocí první derivace. • Spojit matematické pojmy konkávní, konvexní s ekonomickými pojmy degresivní, progresivní. • Zevšeobecnit pojem funkce na závislosti z běžného života. • Přeformulovat ekonomické závislosti pomocí matematických vlastností funkcí. • Zevšeobecnit znalosti o vektorech v rovině na trojrozměrný prostor. Aplikace: • Srovnávat ekonomické a matematické funkce • Objevit nástroj pro popis závislostí a vztahů v ekonomice, ale i v jiných vědách. • Rozvinout zručnost v kreslení grafů funkcí. • Uplatnit znalosti lineární algebry v ekonomických oblastech, např. dopravní úlohy, strukturní modely. • Řešit základní úlohy lineárního programování. Analýza: • Analyzovat matematický základ některých ekonomických pojmů a vlastností. • Odhadnout vývoj ekonomických veličin.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je koncipován na úrovni vysokoškolské matematiky. Pokračuje v plnění všeobecných a profesionálních cílů matematiky, tj. rozvíjení racionálního myšlení a schopností pochopit a pracovat s kvantitativními informacemi, které se týkají vnějšího světa, stejně jako schopností přesně formulovat myšlenky a správně argumentovat při řešení praktických problémů. Toho můžeme dosáhnout matematizací skutečných, ale teoretických ekonomických problémů. Tento předmět doplňuje oblast vzdělávání studentů o partie vyšší matematiky, které mohou aplikovat hlavně při studiu a tvorbě ekonomických modelů.

Povinná literatura:

Vrbenská, H., Bělohlávková, J., Základy matematiky pro bakaláře I. VŠB–TU Ostrava, 2003, ISBN 80 248 0519 7.

Doporučená literatura:

Poloučková, A., Šalounová, D., Diferenciální počet I. VŠB–TU Ostrava, 2001, ISBN 80 7078 904 2. Kaňka, M., Coufal, J., Klůfa, J., Henzler, J., Učebnice matematiky pro ekonomické fakulty. Victoria Publishing Praha, 1996, ISBN 80-7187-148-6. Horský, Z., Učebnice matematiky pro posluchače VŠE I. SNTL, Praha 1980

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.