151-0403 – Statistics A (STA)

Gurantor departmentDepartment of Mathematical Methods in Economics
Subject guarantorprof. RNDr. Dana Šalounová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduate
Subject version
Version codeYear of introductionYear of cancellationCredits
151-0403/01 2007/2008 2009/2010 5
151-0403/02 2007/2008 5

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- To identify then problems that could be solved by statistical methods - To understand and describe the most efficient way of solving the problem - To obtain the knowledge how to do statistical survey i.e.how to collect the data – how to make random sample and how to arrange, classify and describe the data - To describe the information about random sample, calculate the basic desctiptive measures and to construct the graphs describing the distribution of the sample data - To understand the theoretical base of statistical methods the probability Theory, especially the noun of random variable - To distinguish and describe the basic types of random variable distributions - To understand and be able to use the basic methods of statistical inference - To use the knowlegde of sample mean and variance to formulate the test hypotheses about population mean and variance and make decisions - To undestand the principles and be able to find the point estimates and confidence intervals for the population mean and variance - To be able to make the decision using the previous knowledge and ability to solve the real problems

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

Předmět představuje vstupní kurs do problematiky pravděpodobnosti a statistiky. Poskytuje základy k dovednosti popisovat náhodné procesy v ekonomii pomocí náhodných proměnných a náhodných vektorů. Seznamuje se základy deskriptivní statistiky, statistické indukce, regresní analýzy, korelační analýzy pro statistická data jedno i vícerozměrná. Poskytuje návod jak provádět statistická šetření a na jejich základě vyslovovat závěry o celé populaci. Tyto postupy jsou základem mnoha technik používaných v ekonomice (rozhodování, plánování výroby, průzkum trhu, kontrola jakosti, prognostika, personální politika apod.).

Compulsory literature:

Šalounová, Dana. Úvod do pravděpodobnosti a statistiky. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013.ISBN 978-80-248-3067-4 Teaching materials of respective teachers

Recommended literature:

Anderson, D.R., Sweeney, D.J., Williams, T.A.: Statistics for Business and Economics. South-Western, 2011, ISBN 978-053-848164-9. Ross, S.M.: Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists. Academic Press/Elsevier, 2009, ISBN 9780123704832. Freund, R., Mohr, D., Wilson, W.: Statistical Methods, Elsevier, 2010. ISBN 978-012-374970-3.

Prerequisities

Subject codeAbbreviationTitleRequirement
151-0400 MatKomb Mathematics A Compulsory

Co-requisities

Subject has no co-requisities.