152-0300 – Podniková ekonomika A (PE-A)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářská
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
152-0300/01 1999/2000 2021/2022 5
152-0300/02 2007/2008 2010/2011 5
152-0300/03 2007/2008 2010/2011 5
152-0300/04 2007/2008 2010/2011 5
152-0300/05 2007/2008 2010/2011 5
152-0300/07 2007/2008 2010/2011 5
152-0300/09 2007/2008 2010/2011 5
152-0300/10 2007/2008 2010/2011 5
152-0300/11 2007/2008 2010/2011 5
152-0300/12 2007/2008 2010/2011 5
152-0300/13 2007/2008 2010/2011 5
152-0300/14 2007/2008 2010/2011 5
152-0300/15 2007/2008 2010/2011 5
152-0300/16 2007/2008 2010/2011 5
152-0300/17 2007/2008 2010/2011 5
152-0300/18 2007/2008 2010/2011 5
152-0300/19 2007/2008 2010/2011 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Jde o průřezový předmět, který studentům poskytuje základní teoretické znalosti o podnikové ekonomice. Studenti v tomto předmětu získávají poznatky o založení, vzniku, fungování a zániku podniku. Studenti se rovněž průřezově seznamují s jednotlivými podnikovými činnostmi. Ve výkladu je podtržen ekonomický aspekt dané problematiky a silný důraz je kladen na to, aby si studenti osvojili odbornou terminologii. Získané znalosti si studenti dále prohlubují ve speciálních předmětech v následujících ročnících.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Jde o průřezový předmět, který studentům poskytuje základní teoretické znalosti o podnikové ekonomice. Studenti v tomto předmětu získávají poznatky o založení, vzniku, fungování a zániku podniku. Studenti se rovněž průřezově seznamují s jednotlivými podnikovými činnostmi. Ve výkladu je podtržen ekonomický aspekt dané problematiky a silný důraz je kladen na to, aby si studenti osvojili odbornou terminologii. Získané znalosti si studenti dále prohlubují ve speciálních předmětech v následujících ročnících.

Povinná literatura:

1. SYNEK, Miloslav a Eva KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. 6., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-274-8. KAŠÍK Josef a kol. Základy podnikové ekonomiky. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2013.ISBN 978-80-248-3163-3.

Doporučená literatura:

VOCHOZKA,M., MULAČ, P. a kol. Podniková ekonomika. Praha: Grada, 2012. ISBN: 978-80-247-4372-1. Dluhošová, D. et al. Finanční řízení a rozhodování podniku.3. upravené vydání. Praha: Ekopress, 2011. ISBN 978-80-86929-68-2.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.