152-0348 – Diplomový seminář A (DipSem A)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářská
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
152-0348/01 2005/2006 2
152-0348/02 2019/2020 2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Vědět základní znalosti, jak napsat závěrečnou práci 2. Rozumět podstatě řešeného úkolu 3. Určit hlavní a dílčí cíle práce 4. Hodnotit poznaný stav praxe, ocenit hlavní faktory změny současného stavu a poznání, navrhnout konkrétní postupy pro efektivní zlepšení současného stavu 5. Uchopit a pochopit podstatu řešeného problému (úkolu) 6. Obeznámit se s teorií a praxí řešeno úkolu, aplikovat teoretické poznatky do praktických analytických závěrů a návrhů a doporučení k řešenému úkolu

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Cílem předmětu je systematická příprava, směřující k vypracování diplomové práce v ZS akademického roku.

Povinná literatura:

Dle pokynů vedoucího práce.

Doporučená literatura:

Dle pokynů vedoucího práce. FOTR, Jiří a kol. [i]Tvorba strategie a strategické plánování.[/i] Praha: Grada Publishing, 2012. 384 s. ISBN 978-80-247-3985-4. SRPOVÁ, Jitka a Ivana SVOBODOVÁ. [i]Podnikatelský plán a strategie.[/i] Praha: Grada Publishing, 2011. 194 s. ISBN 978-80-247-4103-1. GRUBLOVÁ, Eva a kol. [i]Podniková ekonomika.[/i] Ostrava: Repronis, 2007. 439 s.ISBN 80-86122-75-1. KISLINGEROVÁ, Eva a kol. [i]Manažerské finance.[/i] 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 864 s. ISBN 978-80-7400-194-9. LEDNICKÝ, Václav. [i]Strategický management.[/i] 2. vyd. Ostrava: Akademie Jana Amose Komenského, 2003. 179 s. ISBN 80-7048-019-x. ČOPÍKOVÁ, Andrea a Petra HORVÁTHOVÁ. [i]Odměňování zaměstnanců v organizacích.[/i] Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. 144 s. ISBN 978-80-248-2264-8.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.