152-0349 – Diplomový seminář B (DipSem B)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářská
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
152-0349/01 2005/2006 3
152-0349/02 2019/2020 3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Vědět základní znalosti jak napsat diplomovou práci 2. Rozumět podstatě řešeného úkolu 3. Určit hlavní a dílčí cíle práce 4. Hodnotit poznaný stav praxe, ocenit hlavní faktory změny současného stavu a poznání, navrhnout konkrétní postupy pro efektivní zlepšení současného stavu 5. Uchopit a pochopit podstatu řešeného problému (úkolu) 6. Obeznámit s teorií a praxí řešeno úkolu, aplikovat teoretické poznatky do praktických analytických závěrů a nástinu návrhů a doporučení k řešenému úkolu

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Student zpracuje do finální podoby celou diplomovou práci.

Povinná literatura:

Směrnice děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o zásadách pro vypracování závěrečných prací (v aktuální verzi) Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, 2000.

Doporučená literatura:

Literatura dle zadání diplomové práce a pokynů vedoucího práce. ŠMÍDA, F. [i]Strategie v podnikové praxi.[/i] Praha: Professional Publishing, 2003. 219 s. ISBN 80-86419-41-X. DEDOUCHOVÁ, Marcela. [i]Strategie podniku.[/i] Praha: C. H. Beck, 2001. 256 s. ISBN 80-7179-603-4. ZUZÁK, Roman. [i]Strategické řízení podniku.[/i] Praha: Grada, 2011. 176 s. ISBN 978-80-247-4008-9. KAPLAN, Robert a David NORTON. [i]Balanced Scorecard – Strategický systém měření výkonnosti podniku.[/i] 5. vyd. Praha: Management Press, 2007. 270 s.ISBN 978-80-7261-177-5. KISLINGEROVÁ, Eva a kol. [i]Manažerské finance.[/i] 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 824 s. ISBN 978-80-7400-194-9

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.