152-0410 – Bachelor Seminar A (BcSem A-K)

Gurantor departmentDepartment of Business Administration
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
Study levelundergraduate or graduate
Subject version
Version codeYear of introductionYear of cancellationCredits
152-0410/01 2006/2007 2011/2012 2
152-0410/03 2010/2011 2
152-0410/04 2019/2020 2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. To know basic knowledge of how to write a Bachelor Thesis 2. To understand the essence task Solved 3. And identify the main targets of work 4. Rate knowing state practice, to appreciate the main factors change the status quo and knowledge to design specific procedures for the effective improvement of the status quo 5. Grasp and understand the essence of the problem at issue (task) 6. Familiar with the theory and practice of tasks, apply theoretical knowledge to practical analytical conclusions and outline proposals and recommendations to the task of the solved object

Teaching methods

Seminars

Summary

V semináře je zpracováno alespoň 45% bakalářské práce.

Compulsory literature:

According to the requirements of teachers. KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com, 2014. 46 s. ISBN 978-80-260-6074-1. ŠIROKÝ, Jan. Tvoříme a publikujeme odborné texty nejen pro ekonomy a manažery. Brno: Computer Press, 2011. 208 s. ISBN 978-80-251-3510-5. ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 39 s. Třídící znak 01 0197. Směrnice č. EkF_SME_07_004 děkana EkF VŠB-TU Ostrava o zásadách pro vypracování závěrečných prací [online]. Dostupné z: https://www.ekf.vsb.cz/cs/_studenti/studijni-predpisy/? Doporučená literatura:

Recommended literature:

According to the requirements of teachers. GEORGAKOPOULOS, Nicholas L. Principles and Methods of Law and Economics: Enhancing Normative Analysis. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2005. 325 s. ISBN 978-0-521-82681-5. KAPOUNOVÁ, Jana a Pavel KAPOUN. Bakalářská a diplomová práce: od zadání po obhajobu. Praha: Grada, 2017. 136 s. ISBN 978-80-271-0079-8. TAUFER, Ivan. Jak psát a obhajovat závěrečnou práci: bakalářskou, diplomovou, rigorózní, disertační, habilitační. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. 47 s. ISBN 978-80-7395-157-3.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.