154-0300 – Finance (FIN)

Garantující katedraKatedra financí
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
154-0300/01 1999/2000 2021/2022 5
154-0300/02 2003/2004 2007/2008 5
154-0300/03 2003/2004 2006/2007 5
154-0300/04 2003/2004 2004/2005 5
154-0300/05 2004/2005 2006/2007 5
154-0300/06 2004/2005 2018/2019 5
154-0300/07 2003/2004 2006/2007 5
154-0300/08 2019/2020 5
154-0300/09 2024/2025 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy a oblastmi podnikových financí. Po absolvování předmětu budou studenti schopni: - popsat finanční systém a identifikovat vzájemné vazby mezi podnikem a okolím, - objasnit finančí výkazy podniku, - provést finanční analýzu firmy, - popsat zdroje financování podnikových potřeb, - vysvětlit proces investičního rozhodování, - charakterizovat jednotlivá kritéria hodnocení efektivnosti investic.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na jednotlivé oblasti finančního řízení a rozhodování podniku, včetně jeho vazeb na vnější ekonomické okolí. Cílem je ukázat komplexní pohled na finanční management podniku, na jeho souvislosti s ostatními mikroekonomickými a makroekonomickými aspekty podnikání.

Povinná literatura:

DLUHOŠOVÁ, Dana a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku. Analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita, interakce. Jesenice: EKOPRESS, 2021. 257 s. ISBN 978-80-87865-71-2. VERNIMMEN, Pierre, Pascal QUIRY, Maurizio DALLOCCHIO, Yann LE FUR a Antonio SALVI. Corporate Finance: Theory and Practice. Chichester: Wiley, 2018. ISBN 9781119424444. VOCHOZKA, Marek a kol. Finance podniku: komplexní pojetí. Praha. Grada, 2021. 312 s. ISBN 978-80-271-3267-6.

Doporučená literatura:

BREALEY, R. A., S. C. MYERS, and F. ALLEN. Principles of Corporate Finance. New York: McGraw-Hill/Education, 2019. ISBN 978-1260013900. FOTR, J., VACÍK, E., SOUČEK, I., ŠPAČEK M., HÁJEK M. Tvorba strategie a strategické plánování: Teorie a praxe. Praha: Grada, 2020. 416 s. ISBN 978-80-271-1633-1. GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Ekopress, 2007. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.