221-0059 – Prvky betonových konstrukcí (Bc.) (PBK-Bc.)

Garantující katedraKatedra konstrukcí
Garant předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
221-0059/01 1999/2000 2007/2008 5
221-0059/02 1999/2000 2008/2009 4
221-0059/03 2004/2005 2007/2008 5
221-0059/04 2001/2002 2007/2008 5
221-0059/05 2001/2002 2007/2008 5
221-0059/06 1999/2000 2008/2009 5
221-0059/07 2006/2007 2008/2009 5
221-0059/08 2006/2007 2008/2009 4
221-0059/09 2008/2009 2020/2021 4
221-0059/10 2009/2010 5
221-0059/11 2009/2010 2020/2021 3
221-0059/12 2010/2011 4
221-0059/13 2010/2011 2020/2021 5
221-0059/14 2015/2016 2020/2021 4
221-0059/15 2009/2010 2020/2021 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá po absolvování předmětu dovednosti a znalosti v následujících oblastech: - návrh a komplexní posouzení železobetonových prvků; - provedení základní projektové dokumentace (výkresy tvaru a skladby konstrukcí a dále výkresy výztuže jednotlivých prvků).

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

1. Podstata, použití a historie betonu, základy teorie spolehlivosti a mezních stavů. Vlastnosti betonu. Pracovní diagramy. Reologie betonu a trvanlivost, spolupůsobení betonu a výztuže. 2. Dimenzování ohýbaných prvků. Deska, trám, deskový trám. 3. Dimenzování ohýbaných prvků. Deska, trám, deskový trám – pokračování. 4. Mezní stav porušení posouvající silou, metoda příhradové analogie. 5. Konstrukční zásady vyztužování ohýbaných prvků, kreslení betonových konstrukcí. 6. Interakční diagram. Prvky namáhané mimostředným tlakem s malou a velkou výstředností, vliv vzpěru. 7. Konstrukční zásady vyztužování převážně tlačených prvků. 8. Prvky namáhané mimostředným tahem s malou a velkou výstředností. Ovinuté prvky. Dvousložková výstřednost tlakové síly. 9. Mez porušení protlačením. 10. Mez porušení kroucením. 11. Mezní stav omezení napětí a trhlin. 12. Mezní stav přetvoření. 13. Mezní stav přetvoření – pokračování. 14. Navrhování prvků z prostého betonu.

Povinná literatura:

1. Kolektiv autorů: Navrhování betonových konstrukcí 1, prvky z prostého a železového betonu (dimenzování dle EN 1992-1-1). ČSBS, Praha 2006, (upravené vydání 2007). 2. ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. ČNI, 2006.

Doporučená literatura:

1. Bradáč, J. Betonové konstrukce 1. část: Dimenzování prvků betonových konstrukcí, VŠB-TU Ostrava, 1997. 2. Procházka J., Bradáč J. a kol.: Betonové konstrukce - Příklady navrhování podle Eurocode 2. Procon Praha, 1997. 3. Martin, L. H., Purkiss, J.A.: Concrete Design to EN 1992, Elsevier, 2006.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
221-0926 ZSK Zatížení stavebních konstrukcí Doporučená
228-0201 SS Stavební statika Doporučená
228-0204 PP Pružnost a plasticita Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.