221-0061 – Předpjatý beton (PRB)

Garantující katedraKatedra konstrukcí
Garant předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
221-0061/01 2000/2001 2012/2013 3
221-0061/02 2010/2011 2020/2021 5
221-0061/03 2015/2016 2020/2021 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá po absolvování předmětu dovednosti a znalosti v následujících oblastech: - návrh a posouzení předpjatých prvků a konstrukcí; - předpjaté prvky a konstrukce mostů, pozemních a průmyslových staveb.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

1. Podstata předpjatého betonu. Materiály a jejich vlastnosti. Vnášení předpětí do betonu. Technologie výroby. 2. Určení předpínací síly. Účinky předpětí za provozních podmínek a v mezních stavech únosnosti podle EC2. 3. Počáteční předpínací síla prvků s předpínacími vložkami se soudržností. 4. Ideální průřez a jeho význam. 5. Změny předpětí do okamžiku vnesení předpětí do betonu. 6. Změny předpětí po okamžiku vnesení předpětí do betonu. 7. Předpjaté prvky v pružném stavu – normálová napětí, napětí v hlavním tahu a přetvoření. 8. Předpjaté prvky v mezním stavu. 9. Mezní stav porušení ohybovým momentem a normálovou silou. 10. Mezní stav porušení posouvající silou, kroucením a místním namáháním. 11. Mezní stavy omezení napětí, trhlin a přetvoření prvků předpjatých konstrukcí. 12. Vnitřní síly staticky neurčitých konstrukcí. Vliv dotvarování a smršťování. 13. Konstrukce předpjaté volnou a nesoudržnou předpínací výztuží. 14. Použití předpjatého betonu. Základní typy předpjatých konstrukcí.

Povinná literatura:

1. ČSN EN 1992-2 (736208) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty - Navrhování a konstrukční zásady, ČNI, 2007. 2. ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. ČNI, 2006.

Doporučená literatura:

1. Procházka J. a kol. Navrhování betonových konstrukcí 1. Prvky z prostého a železového betonu. 2. upravené vydání, ČBS při ČSSI a ČBS Servis s.r.o., Praha 2006. 2. Kolektiv autorů: Eurocode 2. Sborník školení, II. díl, Bratislava, Procon Praha, 1992. 3. Klusáček L., Panáček J., Štěpánek P.: Předpjatý beton podle ČSN 73 1201,VUT Brno, 1991. 4. McCormac, Jack, C.- Nelson, James, K.: Design of Reinforced Concrete. ACI 318-05 Code Edition, Seventh Edition, John Wiley & Sons, Inc., 2006. 5. Martin, L. H. – Purkiss, J.A.: Concrete Design to EN 1992, Elsevier 2006. 6. Lohmeyer, C. O. G. – Bergmann, H. – Ebeling, K.: Stahlbetonbau. Bemessung – Konstruktion – Ausfuhrung, 7.Auflage, B.G. Teubner Verlag, Wiesbaden 2006.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
221-0036 BaZK Betonové a zděné konstrukce (Bc.) Doporučená
221-0059 PBK-Bc. Prvky betonových konstrukcí (Bc.) Doporučená
221-0926 ZSK Zatížení stavebních konstrukcí Doporučená
228-0201 SS Stavební statika Doporučená
228-0204 PP Pružnost a plasticita Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.