221-0202 – Prvky betonových konstrukcí (PBK)

Garantující katedraKatedra konstrukcí
Garant předmětuIng. Lucie Mynarzová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
221-0202/01 2019/2020 4
221-0202/02 2019/2020 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá po absolvování předmětu dovednosti a znalosti v následujících oblastech: - návrh a komplexní posouzení železobetonových prvků; - provedení základní projektové dokumentace (výkresy tvaru a skladby konstrukcí a dále výkresy výztuže jednotlivých prvků).

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V rámci tohoto předmětu budou studenti seznámeni s postupem návrhu a posouzení spolehlivosti železobetonových prvků.Tento předmět přímo navazuje na předměty Pružnost a plasticita a Zatížení stavebních konstrukcí. Absolvováním tohoto předmětu studenti získají znalosti o navrhování a posuzování spolehlivosti železobetonových prvků a dále o způsobu přípravy odpovídající projektové dokumentace.

Povinná literatura:

ČSN EN 1991-1-1 ed. 2 (731201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019. PROCHÁZKA, Jaroslav. Navrhování betonových konstrukcí: příručka k ČSN EN 1992-1-1 a ČSN EN 1992-1-2. Technická knižnice (ČKAIT). Praha: Pro Ministerstvo pro místní rozvoj a Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vydalo Informační centrum ČKAIT, 2010. ISBN 978-80-87438-03-9. PROCHÁZKA, Jaroslav; KOHOUTKOVÁ, Alena a VAŠKOVÁ, Jitka. Navrhování železobetonových konstrukcí: příklady a postupy. 2. vydání. V Praze: České vysoké učení technické v Praze, 2021. ISBN 978-80-01-06916-5. PROCHÁZKA, Jaroslav a ŠTEMBERK, Petr. Design procedures for reinforced concrete structures. V Praze: České vysoké učení technické, 2012. ISBN 978-80-01-04240-3.

Doporučená literatura:

HANZLOVÁ, Hana a Jiří ŠMEJKAL. Betonové a zděné konstrukce 1: základy navrhování betonových konstrukcí. V Praze: České vysoké učení technické, 2013. ISBN 978-80-01-05323-2. DRBOHLAVOVÁ, Lucie a Hana HANZLOVÁ. Betonové a zděné konstrukce v architektuře 1: komentované příklady. Praha: České vysoké učení technické, 2011. ISBN 978-80-01-04888-7. PROCHÁZKA, Jaroslav, Alena KOHOUTKOVÁ a Jitka VAŠKOVÁ. Příklady navrhování betonových konstrukcí 1. 2. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2011 dotisk. ISBN 978-80-01-03675-4. PROCHÁZKA, Jaroslav a ŠMEJKAL, Jiří. Betonové stropní a schodišťové konstrukce. V Praze: České vysoké učení technické, 2017. ISBN 978-80-01-06323-1. PUSTKA, David. Prvky betonových konstrukcí. Řešené příklady. Inovace studijního programu Stavební inženýrství [CDROM]. Ostrava: FAST VŠB-TU, 2015. ZICH, Miloš a BAŽANT, Zdeněk. Montované betonové konstrukce. Vydání druhé aktualizované. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2022. ISBN 978-80-7623-082-8. PROCHÁZKA, J. a kol. Navrhování betonových konstrukcí 1. Prvky z prostého a železového betonu. Dimenzování prvků s přihlédnutím k EN 1992-1-1. 3. vyd. Praha: ČBS Servis s.r.o., 2007. DOSEDĚL, A. Čítanka výkresů ve stavebnictví. 3. vyd. s doplňky k harmonizovaným ČSN EN ISO. Praha: Sobotáles, 2004. BEEBY, A. W., NARAYANAN, R. S. Designers' Guide to Eurocode 2: Design of Concrete Structures. London: Thomas Telford Limited, 2005. Institution of Structural Engineers. Standard Method of Detailing Structural Concrete - A Manual for Best Practice (3rd Edition). Great Britain: ISI, 2006. MARTIN, L. H., PURKISS, J. A. Concrete Design to EN 1992, Elsevier, 2006.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
221-0201 ZSK Zatížení stavebních konstrukcí Doporučená
228-0230 ZSM Základy stavební mechaniky Doporučená
228-0232 PP Pružnost a plasticita Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.