221-0202 – Prvky betonových konstrukcí (PBK)

Garantující katedraKatedra konstrukcí
Garant předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
221-0202/01 2019/2020 4
221-0202/02 2019/2020 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá po absolvování předmětu dovednosti a znalosti v následujících oblastech: - návrh a komplexní posouzení železobetonových prvků; - provedení základní projektové dokumentace (výkresy tvaru a skladby konstrukcí a dále výkresy výztuže jednotlivých prvků).

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V rámci tohoto předmětu budou studenti seznámeni s postupem návrhu a posouzení spolehlivosti železobetonových prvků.Tento předmět přímo navazuje na předměty Pružnost a plasticita a Zatížení stavebních konstrukcí. Absolvováním tohoto předmětu studenti získají znalosti o navrhování a posuzování spolehlivosti železobetonových prvků a dále o způsobu přípravy odpovídající projektové dokumentace.

Povinná literatura:

- ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. ČNI, 2006. - EN 1992-1-1 Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 1: General rules and rules for buildings. CEN, Brussels, 2004. - Procházka, J., Štemberk, P. Concrete Structures 1. Praha: ČVUT, 2009.

Doporučená literatura:

- Procházka, J. a kol. Navrhování betonových konstrukcí 1. Prvky z prostého a železového betonu. Dimenzování prvků s přihlédnutím k EN 1992-1-1. 3. vyd. Praha: ČBS Servis s.r.o., 2007. - Procházka, J., Kohoutková, A., Vašková, J. Příklady navrhování betonových konstrukcí I. Praha: ČVUT, 2007. - Doseděl, A. Čítanka výkresů ve stavebnictví. 3. vyd. s doplňky k harmonizovaným ČSN EN ISO. Praha: Sobotáles, 2004. - Procházka, J., Šmejkal, J., Vítek, J. L., Vašková, J. Navrhování betonových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1992-1-1 a ČSN EN 1992-1-2. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2010. - Pustka, D. Prvky betonových konstrukcí. Řešené příklady. Inovace studijního programu Stavební inženýrství [CDROM]. Ostrava: FAST VŠB-TU, 2015. - Beeby, A. W., Narayanan, R. S. Designers' Guide to Eurocode 2: Design of Concrete Structures. London: Thomas Telford Limited, 2005. - Institution of Structural Engineers. Standard Method of Detailing Structural Concrete - A Manual for Best Practice (3rd Edition). Great Britain: ISI, 2006. - Martin, L. H., Purkiss, J. A. Concrete Design to EN 1992, Elsevier, 2006. - Procházka, J., Štemberk, P. Concrete Structures 1. Praha: ČVUT, 2009.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
221-0201 ZSK Zatížení stavebních konstrukcí Doporučená
228-0230 ZSM Základy stavební mechaniky Doporučená
228-0232 PP Pružnost a plasticita Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.