221-0303 – Kovové a dřevěné konstrukce (KDK)

Garantující katedraKatedra konstrukcí
Garant předmětuprof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
221-0303/01 2019/2020 5
221-0303/02 2019/2020 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá po absolvování předmětu dovednosti a znalosti v následujících oblastech: - principy návrhu a posouzení ocelobetonových spřažených konstrukcí; - obecné principy návrhu a posouzení hal velkých rozpětí, zásobníků , nádrží, stožárů, věží, komínů a technologických konstrukcí; - principy návrhu a posouzení tenkostěnných konstrukcí; - principy návrhu a posouzení konstrukcí z hliníkových slitin; - ochrana proti korozi ocelových konstrukcí; - principy návrhu a posouzení dřevěných konstrukcí (budovy pro bydlení, objekty pro výrobu, kulturu a sport); - požární odolnost dřevěných konstrukcí; - údržba, sanace, rekonstrukce dřevěných konstrukcí.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V rámci předmětu „Kovové a dřevěné konstrukce" budou studenti seznámeni s problematikou navrhování a posuzování nosných konstrukcí budov pro bydlení a občanskou vybavenost. Získané znalosti a dovednosti uplatní studenti v inženýrské praxi, a to jak při navrhování a posuzování spolehlivosti stavebních objektů s kovovou či dřevěnou nosnou konstrukcí, tak také při jejich realizaci, opravách a údržbě.

Povinná literatura:

- ČSN EN 1993-1-1 ed.2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. UNMZ, 2011. - ČSN EN 1993-1-8 ed.2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků. ÚNMZ, 2013. - ČSN EN 1993-1-3 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro za studena tvarované prvky a plošné profily. ČNI, 2008. - ČSN EN 1994-1-1 ed.2 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. UNMZ, 2011. - ČSN EN 1999-1-1 Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro konstrukce. ČNI, 2009. - ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-1: Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. ČNI, 2007.

Doporučená literatura:

- Studnička J., Macháček J. Ocelové konstrukce 20, ČVUT, Praha, 2005. - Marek, P. Kovové konstrukce pozemních staveb, SNTL/ALFA, 1985. - Studnička, J. Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí k ČSN EN 1994-4-1, ČKAIT, Praha, 2009, ISBN 978-80-87093-85-6. - Macháček, J. et al. Navrhování ocelových konstrukcí – Příručka k ČSN EN 1993-1-1 a ČSN EN 1993-1-8. Navrhování hliníkových konstrukcí – Příručka k ČSN EN 1999-1, Informační centrum ČKAIT, Praha, 2009, ISBN 978-80-87093-86-3. - Krejslová, K., Knotková, D. Korozní agresivita atmosfér a metody predikce atmosférické koroze, SVÚOM Praha s.r.o., 2014, ISBN 978-80-87444-03-0. - Krejslová, K., Knotková, D., Geiplová, H., Korozní chování kovů a kovových povlaků v atmosférickém prostředí, SVÚOM Praha s.r.o., 2014, ISBN 978-80-87444-08-0. - http://FAST10.VSB.CZ/TEMTIS. - Blass, H. J. a kol. Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5. STEP 2. Navrhování detailů a nosných systémů, Informační centrum ČKAIT, 2004. - Silva, L.S. et al. Design of steel structures, 2010 ISBN (ECCS) 978-92-9147-098-3, ISBN (Ernst & Sohn) 978-3-433-02973-2. - Design of Composite Structures, ECCS, 2018, ISBN: 978-3-433-03008-0.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
221-0201 ZSK Zatížení stavebních konstrukcí Doporučená
221-0204 PODK Prvky ocelových a dřevěných konstrukcí Doporučená
221-0205 ODK Ocelové a dřevěné konstrukce Doporučená
228-0230 ZSM Základy stavební mechaniky Doporučená
228-0232 PP Pružnost a plasticita Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.