221-0945 – Kovové a dřevěné konstrukce (KDK)

Garantující katedraKatedra konstrukcí
Garant předmětuprof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
221-0945/02 2006/2007 2020/2021 5
221-0945/03 2006/2007 2020/2021 5
221-0945/06 2006/2007 5
221-0945/07 2015/2016 2020/2021 5
221-0945/08 2016/2017 4
221-0945/09 2016/2017 2020/2021 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá po absolvování předmětu dovednosti a znalosti v následujících oblastech: - principy návrhu a posouzení ocelobetonových spřažených konstrukcí; - obecné principy návrhu a posouzení hal velkých rozpětí, zásobníků , nádrží, stožárů, věží, komínů a technologických konstrukcí; - principy návrhu a posouzení tenkostěnných konstrukcí; - principy návrhu a posouzení konstrukcí z hliníkových slitin; - ochrana proti korozi ocelových konstrukcí; - principy návrhu a posouzení dřevěných konstrukcí (budovy pro bydlení, objekty pro výrobu, kulturu a sport); - požární odolnost dřevěných konstrukcí; - údržba, sanace, rekonstrukce dřevěných konstrukcí.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

1. Navrhování ocelobetonových spřažených konstrukcí – obecné principy, nosné konstrukce stropů. 2. Navrhování ocelobetonových spřažených konstrukcí – spřažené sloupy, styčníky. 3. Haly velkých rozpětí. 4. Zásobníky, nádrže. 5. Stožáry, věže, komíny, technologické konstrukce – principy návrhu a posouzení. 6. Tenkostěnné ocelové konstrukce - principy návrhu a posouzení. 7. Konstrukce z hliníkových slitin. 8. Koroze, ochrana proti korozi, údržba a rekonstrukce ocelových konstrukcí. 9. Dřevěné konstrukční systémy budov pro bydlení (včetně vícepodlažních). 10. Dřevěné konstrukce objektů pro výrobu, kulturu a sport. 11. Prostorová tuhost dřevěných konstrukcí. Konstrukce z kulatiny. 12. Prostorové dřevěné konstrukce, lomenice, klenby, kopule, skořepiny. 13. Požární odolnost prvků a spojů dřevěných konstrukcí. Zásady navrhování. 14. Údržba, sanace a rekonstrukce dřevěných konstrukcí. Výroba, montáž, ochrana dřevěných konstrukcí.

Povinná literatura:

1. ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. ČNI, 2006. 2. ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – část 1-8: Navrhování styčníků. ČNI, 2006. 3. ČSN EN 1994-1-1 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí – část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. ČNI, 2006. 4. ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování ocelových konstrukcí – část 1-1: Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. ČNI, 2006. 5. ČSN EN 1999-1-1 Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro konstrukce. ČNI, 2009.

Doporučená literatura:

1. Studnička J., Macháček J.: Ocelové konstrukce 20, ČVUT, Praha, 2005. 2. Marek P. et al..: Kovové konstrukce pozemních staveb, SNTL/ALFA, 1985 3. Silva, L.S. et al.: Design of steel structures, 2010 ISBN (ECCS) 978-92-9147-098-3, ISBN (Ernst & Sohn) 978-3-433-02973-2. 4. www.access-steel.com 5. Studnička, J.: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí k ČSN EN 1994-4-1. ČKAIT, Praha, 2009, ISBN 978-80-87093-85-6. 6. Macháček, J. et al.: Navrhování ocelových konstrukcí – Příručka k ČSN EN 1993-1-1 a ČSN EN 1993-1-8. Navrhování hliníkových konstrukcí – Příručka k ČSN EN 1999-1. Informační centrum ČKAIT, Praha, 2009, ISBN 978-80-87093-86-3. 7. Kuklík, P.: Dřevěné konstrukce 10. Základy navrhování. ČVUT, Praha, 2004. 8. http://FAST10.VSB.CZ/TEMTIS 9. Blass, H. J. a kol.: Dřevěné konstrukce podle EUROKÓDU 5. STEP 2. Navrhování detailů a nosných systémů. Informační centrum ČKAIT, 2004.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
221-0008 ODK-Bc Ocelové a dřevěné konstrukce (Bc) Doporučená
221-0926 ZSK Zatížení stavebních konstrukcí Doporučená
221-0927 PODK Prvky ocelových a dřevěných konstrukcí Doporučená
228-0201 SS Stavební statika Doporučená
228-0204 PP Pružnost a plasticita Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.