224-0201 – Mechanika hornin a zemin (MH&Z)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelství
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Hynek Lahuta
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
224-0201/01 1999/2000 6
224-0201/02 2003/2004 2021/2022 6
224-0201/03 2003/2004 2020/2021 4
224-0201/04 2007/2008 2020/2021 5
224-0201/05 2011/2012 2020/2021 6
224-0201/06 2011/2012 2020/2021 5
224-0201/07 2019/2020 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Mechanika hornin a zemin je vědní obor, který se zabývá rovnováhou, napětím a přetvořením hornin a zemin. Zemina a hornina je z inženýrského pohledu chápána jednak jako prostředí, ve kterém dochází k interakci stavební konstrukce a podloží, jednak jako stavební materiál, z něhož je stavební dílo budováno. Vzhledem ke složité třífázové partikulární povaze zemin je pro správnou predikci jejich chování nezbytná znalost nejen samotné mechaniky zemin, ale i klasické mechaniky, geologie, hydrogeologie, hydrauliky a dalších disciplín. Mechanika hornin a zemin je výchozí disciplínou oboru Geotechnika a podzemní stavby. Cíle předmětu: - popis a stanovení základních indexových, fyzikálních a mechanických vlastností zemin - inženýrská klasifikace hornin a zemin - stanovení napjatosti a deformace v horninovém masivu - aplikace těchto zákonitostí při řešení základních geotechnických problémů (jako je např. stabilita svahů, výpočet zemních tlaků, problematika konsolidace apod.)

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Obsahem předmětu jsou základní poznatky a principy chování hornin a zemin tzv. Terzaghiho mechanika zemin. Posluchač je seznámen s následujícími odbornými tématy: fyzikální, popisné, mechanické a technologické parametry hornin a zemin; klasifikační systémy hodnocení hornin a zemin; stavy primární a indukované napjatosti v třífázovém prostředí - zeminách; proudění vody zeminách; hutnění; jednoosá konsolidace; sedání; zemní tlaky. V praktických cvičeních v laboratoři se procvičují metody stanovení fyzikálních, popisných a mechanických parametrů.

Povinná literatura:

ŠIMEK, J. Mechanika zemin. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1990. ISBN 80-03-00428-4. STANEK, Jaroslav a Robert KOŘÍNEK. Hornická mechanika zemin: stabilita svahů. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1991. ISBN 80-7078-103-3. KOŘÍNEK, Robert a Josef ALDORF. Geotechnický monitoring. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1994. ISBN 80-7078-247-1.

Doporučená literatura:

Vaníček, I. Mechanika zemin. Vyd. 3., přeprac. Praha: České vysoké učení technické, 1996. ISBN 80-01-01437-1. Craig, R.F.: [i] Craig's Soíl Mechanics Seventh Edition. [/i] London New York : Spon Press, 2004 http://fast10.vsb.cz/hrubesova/monit1.html

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Kód předmětuZkratkaNázev
224-0061 ZS Zakládání staveb
224-0202 ZS Zakládání staveb