224-0208 – Zakládání ve složitých podmínkách (ZSP)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelství
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Hynek Lahuta
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
224-0208/01 2002/2003 5
224-0208/02 2002/2003 5
224-0208/03 2002/2003 2020/2021 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent by měl navrhnout a posoudit základové konstrukce ve složitých geotechnických podmínkách (poddolovaná území, sesuvná území, na neúnosných základových půdách, apod.) spadající do třetí geotechnické kategorie.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět navazuje na základní studium problematiky zakládání staveb a rozšiřuje získané znalosti v oblastech hlubinného zakládání, zejm. při aplikaci pilotových základů. Kromě technologie pilotování obsahuje rozšířené poznatky z oblasti navrhování pilot podle 1. a 2. mezního stavu, problematiku skupinových pilot a pilotových roštů. Kromě těchto otázek rozvíjí poznatky z oblasti zlepšování vlastností zemin, zakládání v sesuvných územích, problematiky zakládání na násypech a odvalech, vč. metodik zjišťování mechanických vlastností těchto materiálů.

Povinná literatura:

Masopust J.: Speciální zakládání staveb, 1. díl. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2004, 141 s. Masopust J.: Speciální zakládání staveb, 2. díl. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2006, 150 s. Rozsypal A.: Kontroloní sledování a rizika v geotechnice. Bratislava: JAGA, 2001, 198 s. ISBN ISBN: 80-88905-44-3. Turček P. a kol.: Zakládání staveb. Bratislava: JAGA, 2005, 302 s. ISBN ISBN 80-8076-023-3. Masopust J.: Navrhování základových a pažících konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1997. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2012, 220 s. ISBN 978-80-87438-31-2. Masopust J. a kol.: Rizika prací speciálního zakládání staveb. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2011, 116 s. ISBN 978-80-87438-10-7. Neset K.: Vlivy poddolování. SNTL, Praha 1984. Masopust J.: Vrtané piloty. Čeněk a Ježek, Praha 1995.

Doporučená literatura:

Bradáč J.: Učinky poddolování a ochrana objektů. DT Ostrava 1999

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
224-0202 ZS Zakládání staveb Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.