224-0214 – Blasting Works in Quarries (TPL)

Gurantor departmentDepartment of Geotechnics and Underground Engineering
Subject guarantordoc. Ing. Robert Kořínek, CSc.
Study levelundergraduate or graduate
Subject version
Version codeYear of introductionYear of cancellationCredits
224-0214/01 2003/2004 2020/2021 5

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The course is focused on rock cutting explosive charges industrial explosives. The study is an assortment of means of blasting technique, their functional characteristics and method of handling them. After the theoretical foundation releasing mechanism, firing charges, etc., the content is focused mainly on disintegration of the rock mass blasting in the mining of primary surface mines and quarries inc. explosives and the design of geometric parameters blasting. Briefly deals with the use of explosives in underground excavation line objects. The course is an assessment of the harmful and adverse effects of blasting (pressure wave, flight, toxic fumes, seismic effects). An essential part course is also relevant law, in particular in the area of ​​blasting. Subject following chapter with controlled blasting rock breaking and foundation destruction blasting.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět je zaměřen na problematiku rozpojování hornin výbuchem náloží průmyslových trhavin. Součástí studia je sortiment prostředků trhací techniky, jejich užitné vlastnosti a způsob manipulace s nimi. Po teoretickém základu mechanizmu rozpojení, roznětu náloží apod., je obsah zaměřen především na rozpojování hornin při hromadných primárních těžebních odstřelech na povrchových dolech a lomech vč. návrhu geometrických a výbušinářských parametrů odstřelů. Stručně se zabývá i použitím trhavin při ražení podzemních liniových objektů. Součástí výuky je i posouzení škodlivých a nežádoucích účinků odstřelů (tlaková vlna, rozlet, toxické zplodiny, seismické účinky). Nezbytnou součástí předmětu je i příslušná legislativa zjm. v oblasti trhacích prací. Předmět doplňuje kapitola trhacích prací s řízeným výlomem a základy destrukčních trhacích prací.

Compulsory literature:

Bhandari, S.[i] Engineer Rock Blasting Operations[/i]. A.A. Balkema, 1997. ISBN: 90-5410-658-1.

Recommended literature:

Müncner, E. a kol. [i]Príručka pre strelmajstrov a technických vedúcich odstrelov[/i]. SSTVP Banská Bystrica, 2011. ISBN 80-968748-4-5.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.