224-0220 – Mechanika podzemních konstrukcí (MPK)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelství
Garant předmětudoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
224-0220/01 2003/2004 5
224-0220/02 2003/2004 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenta syntetizovat znalosti z různých oblastí širšího zaměření (mechanika hornin a zemin, teorie pružnosti a pevnosti, ražení podzemních děl, statika, betonové a ocelové konstrukce), navrhovat bezpečné a ekonomicky efektivní podzemní konstrukce, správně analyzovat a interpretovat reálné chování podzemních konstrukcí a porovnávat výsledky získané in-situ s teoretickými výpočty dle různých výpočetních metod a s výsledky získanými matematickým modelováním. Jednou z významných dovedností je rovněž provádět predikci chování určité podzemní konstrukce v daném horninovém prostředí a v daných podmínkách.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se detailně zabývá problematikou statického posuzování a navrhování podzemních konstrukcí, zajišťujících stabilitu, provozuschopnost a bezpečnost podzemních děl. Na základě hodnocení stavu napětí a deformace v okolí podzemního síla vymezuje základní výpočtové postupy pro stanovení zatížení výztuže (ostění), zabývá se klasifikací výpočtových metod, jejich předpoklady a omezeními a věnuje značnou pozornost otázkám statiky podzemních konstrukcí všech typů, vč. kotvení a zpevňování hornin. prostředí. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Absolvováním předmětu student získá podrobné poznatky o stabilitě podzemních děl, statice jejich výztuží a metodách navrhování a posuzování těchto konstrukcí. Naučí se samostatně řešit základní problémy stability podz. děl a posuzování výztuží na základě systémového přístupu k hodnocení výpočtových metod a kvality hornin. prostředí. Ovládne některé softwarové produkty a naučí se je samostatně používat a hodnotit spolehlivost výsledků.

Povinná literatura:

Aldorf,J.:Mechanika podzemních konstrukcí, VSB-TU Ostrava, 1999.

Doporučená literatura:

Aldorf a kol.: Podzemní stavby a zakládání staveb - vybrané kapitoly. ES VŠB-TU Ostrava.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
221-0036 BaZK Betonové a zděné konstrukce (Bc.) Doporučená
224-0207 PS Podzemní stavitelství Doporučená
224-0226 GS Geotechnické stavby Doporučená
228-0202 SSKI Statika stavebních konstrukcí I Doporučená
228-0203 SSKII Statika stavebních konstrukcí II Doporučená
228-0204 PP Pružnost a plasticita Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.