224-0224 – Modelování v geotechnice (MoGe)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelství
Garant předmětudoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
224-0224/01 2003/2004 2020/2021 3
224-0224/02 2003/2004 2020/2021 4
224-0224/03 2003/2004 2020/2021 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je dosáhnout znalostí a dovedností v následujících oblastech: - vytvoření představy o metodách modelování, srovnání jednotlivých metod z hlediska aplikované matematické metody, nároků na vstupní data i z hlediska vhodnosti jejich aplikace pro určité typy geotechnických úloh - analýza vstupních dat modelu, okrajových a počátečních podmínek - aplikace různých specializovaných softwarových systémů - analýza výsledků modelování

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Náplň předmětu tvoří modelování komplexnějších úloh z oblasti podzemního a geotechnického stavitelství. Studenti jsou seznámeni s požadavky na vstupní data modelových výpočtů, rovinnými i prostorovými aplikacemi metody konečných prvků a také s dalšími numerickými metodami, které se při modelování geotechnických úloh používají.V rámci předmětu se studenti zabývají úlohami modelování stability svahových těles s uvažováním různých typů zpevňujících a stabilizujících elementů (kotvy, hřebíky, geotextilie apod.), modelováním proudících účinků vody ve svahových tělesech, stabilitou skalních stěn. Další oblastí jsou úlohy z oblasti podzemního stavitelství - stabilita tunelů a kolektorů podzemních děl při zohlednění různých typů výztužních konstrukcí (včetně prostorových modelů), výpočty opěrných, pažících a základových konstrukcí. Předmět se rovněž zabývá základy inverzního a stochastického modelování pro objektivizaci vstupních charakteristik modelů.

Povinná literatura:

Hrubešová, E.2012. Modelování v geotechnice[online]. VŠB-TU Ostrava[cit. 4.4.2018]: Dostupné z:http://www.geotechnici.cz/predmety/modelovani-v-geotechnice Herle,I. Základy matematického modelování v geomechanice. Praha : Karolinum, 2003.

Doporučená literatura:

Hrubešová, Eva. Některé možnosti stochastického modelování úloh z oblasti geotechnického a podzemního stavitelství. Ostrava, 2005. Habilitační práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Svoboda, T., Mašín, D., Boháč, J. Hypoplastický a Mohr-Coulombův model při simulaci tunelu v jílech. Tunel 4/2009. Hrubešová, E. a kol. Pravděpodobnostní přístup ke statickému a stabilitnímu řešení ostění tunelu Valík. Sborník konference Podzemní stavby Praha 2003. pp. 131 – 138.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
224-0201 MH&Z Mechanika hornin a zemin Doporučená
224-0202 ZS Zakládání staveb Doporučená
224-0207 PS Podzemní stavitelství Doporučená
224-0226 GS Geotechnické stavby Doporučená

Korekvizity

Kód předmětuZkratkaNázev
224-0220 MPK Mechanika podzemních konstrukcí
224-0221 MeKP Metoda konečných prvků