226-0217 – Ateliér ZAN I (A ZAN I)

Garantující katedraKatedra architektury
Garant předmětuIng. arch. Klára Palánová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
226-0217/01 2006/2007 2009/2010 3
226-0217/02 2006/2007 2020/2021 3
226-0217/03 2012/2013 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

BZ_ATT ZAN má za účel seznámit studenty s technologií projektování - procesem přípravy a tvorby projektu architektonického díla, s vnímáním uspořádání (užitné funkce) a estetiky architektonického díla v rámci harmonické skladby všech jeho složek a v souvislostech tvorby umělého prostoru, s vlivem funkčních, konstrukčních, materiálových a výtvarně estetických prvků (architektonický tvar, architektonický prostor, měřítko) na kvalitu stavby („vystavěnosti“) architektonického díla a životního prostředí. Kompetence a cíle: - dovednost perfektní prezentace a adjustace - dovednost přípravy t.j „umět se postavit k práci“ - seznámení se základy teorie architektury, elementy, - umění samostatného studia, kladení otázek a diskuse - vyhodnocení silných a slabých stránek studentů, provedení první selekce

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Přípravným předmět, jehož cílem je připravit studenty na praktickou výuku v ATT. Studenti získají základní vědomosti z problematiky návrhu, seznámí se s obsahem a formou zpracování návrhu objektu, rozsahem a formou přípravných prací, se základními elementy a teoretickými aspekty. Během semestru zpracují: Semestrální práci (SP) ZAN, Klauzurní práci (KP_Z) – téma: „Prostor“. Studenti se seznámí s ikonickými architektonickými objekty i současnými významnými počiny během: „exkurze“ / Ostrava (individuálně) a prázdninové expedice / Hellas (antické Řecko). Součástí přípravné výuky v rámci ATT je workshop - letní intenzivní kurz kresby / „Plenér“ Nezbytnou podmínkou pro absolvování BZ_ATT a vstup do BV_ATT je zvládnutí základních způsobu práce a prezentace: architektonické kreslení manuální, zvládnutí základních metod digitálních pro kreslení a prezentace (CAD, Photoshop, powerpoint….), technické kreslení a zvládnutí artikulace a vyjadřování se formou stavebních výkresů ve stupni návrh a nabytí teoretických vědomostí z oblasti staveb pro bydlení (typologie, ergonomie) ověřených zkouškou (NS1) a testy.

Povinná literatura:

Čítanka výkresů ve stavebnictví ( nebo obdobné kompendium) Soustava ČSN a Evropských norem v aktuálním znění -ČSN (ČSN 734301obytné budovy, ČSN 736110 Projektování místních komunikací, ČSN ISO 6707-1 (730000) Pozemní a inženýrské stavby, ČSN 73 0005 (730005) Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě) Neufert, E.Navrhování staveb, Consultinvest 1995 Nauka o stavbách / přednášky

Doporučená literatura:

ČSN 01 34 20 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části (červenec 2004) Čítanka výkresů ve stavebnictví ( nebo obdobné kompendium) Antal a kolektiv, Abstrakce a kreslení architektonického prostoru, ALFA Bratislava , 1973 Neufert, E., Navrhování staveb, Consultinvest 1995 ČSN 734301 – Obytné budovy

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.