226-0223 – Ateliérová tvorba III (AT III)

Garantující katedraKatedra architektury
Garant předmětuProf. Ing. arch. Jindřich Svatoš
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
226-0223/01 2009/2010 2009/2010 8
226-0223/02 2010/2011 7
226-0223/03 2012/2013 7
226-0223/04 2012/2013 8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Úkolem je postupná profilace studentů a vybudování základních návyků týmové práce a umění kooperace mezi různě profilovanými partnery s přihlédnutím k budoucí specializaci. Soustřeďuje se na problematiku areálových celků a solitérního objektu v něm tedy řešení územního celku a vztahu celku a solitérního objektu. Z hlediska techniky a technologie projektu prohlubuje problematiku o vnímání vztahu celku a jednotlivosti, obecných podmínek, kontextu a týmové práce. Cílem je naučit základním principům a dovednostem v řešení (holistické) urbanistické struktury či souboru staveb (uspořádání – stavba – proces). Rozsah zpracování bude odpovídat rozsahu dokumentace k územnímu řízení. Předmět je multidisciplinární a v jeho rámci budou procvičovány navíc separovaněji dovednosti z PS, TZB a dalších disciplín.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Ateliérová tvorba III – areálové celky s důrazem na postindustriální soubory, jejich revitalizaci a konverzi.. Rozvíjí dovednosti předcházejících ateliérů a má za účel praktickou aplikaci, ověření a potvrzení získaných teoretických poznatků při hledání nových funkcí a forem v daném kontextu. Ateliér je zaměřen na problematiku týmové práce na úkolu během řešení specifických areálových celků ve vztahu, jak k chráněným zájmům (ochraně hodnot životního prostředí i kulturního dědictví), tak k potřebám trvalého udržitelného rozvoje. Okruhy témat Konverze postindustriální struktury Rehabilitace a revitalizace monofunkčních struktur (i tzv. sídlišť) Administrativní a správní parky Areály nemocniční a lázeňské Výzkumné a technologické parky Výrobní areály Polyfunkční zóny Komerční parky Skladové, výrobní a logistické parky Instalace, jejich začlenění a ekologizace

Povinná literatura:

Kolektiv autorů: Projektování staveb bytových a občanských, SNTL Praha 1979 Neufert, E.: Navrhování staveb, Consultinvest 1995

Doporučená literatura:

Menčlová, Rákosník, Semeráková: Nauka o budovách 10, 20 Medek, F.: Technická infrastruktura měst a sídel,, ČVUT - FA, Praha 1991 Hrůza, J., Zajíc, J.: Vývoj urbanismu I. a II.díl,, Čvut - FA, Praha 1996 B.Kubát - M.Kaun : Dopravní stavby 10 (skripta ČVUT Praha, 1998) Štědrý: Průmyslové stavby-Transformace průmyslu ve městech, ČVUT Praha, A další dle zadání a dispozic vedoucího ateliéru a konzultantů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.