227-0051 – Dopravní stavitelství (DST)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelství
Garant předmětudoc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
227-0051/01 2005/2006 5
227-0051/02 2011/2012 2020/2021 5
227-0051/03 2012/2013 5
227-0051/04 2012/2013 2020/2021 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student si osvojí základní znalosti o vývoji jednotlivých druhů doprav, především pozemních komunikací a okrajově i železničních tratích. Vypracováním zadání student prokáže dovednost formulovat problémy a aplikovat získané znalosti a dovednosti na praktických příkladech.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět obsahuje základní znalosti o dopravních systémech, jejich porovnání. Zaměřuje se na pozemní komunikace a železnice, vývoj, dělení sítě ve vazbě na platnou legislativu. V ucelené, byť zjednodušené formě, seznamuje s návrhem silniční trasy dle požadovaných parametrů, konstrukcí vozovek, způsoby realizace a dopady dopravních staveb na okolí. Nedílnou součástí je řešení dílčích problémů železniční dopravy, která bude navazovat samostaným předmětem ve 4. ročníku. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Student získá přehled o vývoji pozemních komunikací a dopravních zařízení, stávajícím rozdělení a funkci jednotlivých druhů doprav se zaměřením na pozemní komunikace. Základní znalosti navrhování pozemních komunikací a železnic – trasování, výškové řešení, stavby související. Řešit liniovou dopravní stavbu bude v konkrétních podmínkách (mapy) s vazbou na dosavadní znalosti.

Povinná literatura:

Dopravní stavby – Kaun, Kubát (ČVUT 1998) Silnice a dálnice – Kaun, Luxemburk (ČVUT 1996) Zákon č. 13/1997 (O pozemních komunikacích), vyhl. č. 104/1997 vč. změn ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic ČSN 73 602 Projektování křižovatek na silničních komunikacích ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací Železniční stavby-železniční spodek a svršek – Plášek, Zvěřina, Svoboda, Mockovčiak (CERM2004) Železniční stavby, Návody do cvičení - Plášek (VUT-Brno 1998) Železniční stavby 1. A 2. díl – Kubát, Tyc (ČVUT 1997) Železniční stavby projektování - Kubát a kol. (TK 8, ČKAIT 1998) Železniční stavby 20 - Krejčiříková (ČVUT 2000) Železniční stavby 10 – návody do cvičení - Krejčiříková (ČVUT 2000) Kolejová doprava ve městě - Kubát,Tyc, Krejčíříková- (ČVUT 1998) Zákon č. 266/1994 (O drahách), vyhl. č. 177/1995 vč.změn a doplňků ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah … ČD-S3 Železniční svršek, ČD-S4 Železniční spodek vzorové listy ČD TNŽ 73 6949 Odvodnění železničních tratí a stanic

Doporučená literatura:

Kapacita dálnice Manual (HCM), dopravy Vědecká rada, Washington, DC, 2000, ISBN 0-309-06681-6. Design manuál M 22 - 01.06, (WSDOT), Washington stát, ministerstvo dopravy, prosinec 2009. Design manuál pro silnice a mosty (DMRB), stavební úřad, oddělení vývoje pro Skotsko, TheWelsh Office Y SWYDDFA GYMREIG, odboru životního prostředí pro Severní Irsko, únor 2008.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.