227-0052 – Dopravní a hydrotechnické stavby (DaHS)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelství
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
227-0052/01 2004/2005 2010/2011 5
227-0052/02 2004/2005 2010/2011 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je předat studentům základní informace o problematice dopravních a hydrotechnických staveb, s důrazem na problematiku dopravních sítí v městském prostředí. Po absolvování student dokáže popsat a řešit elementární problémy v oblasti návrhu silnic, místních komunikací a křižovatek, městské kolejové dopravy, zastávek, přestupních uzlů a staveb souvisejících. Student získá dovednost formulovat základní problémy, sestavit elementární návrh řešení, aplikovat vědomosti a dovednosti při řešení elementárních úloh z problematiky dopravních a hydrotechnických staveb.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsahem předmětu jsou základní informace o problematice dopravních a hydrotechnických staveb, s důrazem na problematiku dopravních sítí v městském prostředí. Pozornost je věnována návrhu silnic a místních komunikací a křižovatek, městské kolejové dopravě, zastávkám, přestupním uzlům a stavbám souvisejícím. Sledován je rovněž vliv železniční, vodní a letecké dopravy na životní prostředí a zástavbu. V té souvislosti jsou studenti uvedeni do problematiky odvodnění dopravních staveb. Ve výukovém procesu je využíváno softwarových programů, videa a DVD zařízení.

Povinná literatura:

M.Krajčovič a kol.: Dopravní stavby (Pozemní komunikace, skripta VUT Brno, 1998) B.Kubát - M.Kaun: Dopravní stavby 10 (skripta ČVUT Praha, 1998) J.Broul - L.Hudeček: Stavby pro dopravu kapalin a plynů (Syllabus FAST Ostrava 04) P.Kotas:Dopravní systémy a stavby (skripta ČVUT,2007) ESVELD, C. Modern Railway Track. Second Edition. MRT- Productions, Delft 2001

Doporučená literatura:

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích ČSN 73 6110Projektování místních komunikací ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6057 Jednotlivé a řadové garáže ČSN 73 6058 Hromadné garáže ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště-Část 1: Navrhování zastávek ČSN 73 6405 Projektování tramvajových tratí ČSN 73 6412 Geometrické uspořádání tramvajových tratí

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.