227-0053 – Městské komunikace a křižovatky (MKK)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelství
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
227-0053/01 1999/2000 5
227-0053/02 2014/2015 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Definovat návrhové prvky místních komunikací a křižovatek. Popsat možnosti odvodnění místních komunikací a křižovatek. Popsat možnosti zklidňování dopravy na místních komunikacích a na křižovatkách. Definovat základní parametry odstavných a parkovacích ploch a garáží. Popsat způsoby řízení dopravy na křižovatkách. Aplikovat znalosti při návrhu prvků křižovatky. Připravit návrh světelného řízení křižovatky. Analyzovat vstupní data pro návrh křižovatky.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti se seznámí s navrhováním staveb pro dopravu v podmínkách měst a obcí, úpravou uličního prostoru a vytvořením podmínek pro vzájemnou koexistenci dopravy kolejové, motorové, cyklistické a pěší. Výuka se zaměří jak na řešení dynamické, tak také statické dopravy ve městech. Součástí předmětu je i problematika navrhování křižovatek na pozemních komunikacích s důrazem na řešení světelně řízených úrovňových křižovatek ve městech. Pozornost je věnována také umísťování sítí technické infrastruktury v prostoru místní komunikace.

Povinná literatura:

České technické normy: ČSN 736056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 736058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic ČSN 736102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích ČSN 736110 Projektování místních komunikací

Doporučená literatura:

Dlouhá, E., Slabý, P.: Dopravní stavby a systémy 20,30, ČVUT Praha 2005 Kotas, P.: Dopravní systémy a stavby, ČVUT Praha 2007 Kaun, M., Lehovec, F.: Pozemní komunikace, ČKAIT Praha 1998 Ďurčanská, D. a kol.: Mestské komunikácie, ŽU Žilina, 2010 Technické podmínky Ministerstva dopravy ČR: TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. TP 81 Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení provozu na pozemních komunikacích TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích http://www.stavebniinzenyrstvi.cz/wp-content/uploads/2014/07/Mahdalova_Krivda-MKK1.pdf http://www.stavebniinzenyrstvi.cz/wp-content/uploads/2014/07/Software-v-doprave_final.pdf

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.