227-0055 – Železniční stavby (ŽS)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelství
Garant předmětuIng. Leopold Hudeček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
227-0055/01 2005/2006 2020/2021 5
227-0055/02 2015/2016 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou železničních staveb a procvičit získané znalosti a dovednosti. Student získá základní znalosti v oblasti projektování, stavby a diagnostiky železničních staveb. Absolvováním student dokáže popsat a řešit základní problémy jako je trasování, výběr sestav železničního svršku, návrh pražcového podloží, návrhy souvisejících drobných staveb (např. odvodňovací stavby apod.), Získá dovednost formulovat problémy, sestavit elementární návrh řešení, aplikovat vědomosti a dovednosti při řešení jednoduchých úloh z oblasti železničních staveb.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu Železniční stavby je student seznámen s úvodem do problematiky železničních tratí, žel.stanic a vleček, problematiky železniční diagnostiky a seznamuje studenty ze základy technologických postupů prací u železnic. Předmět seznamuje studenty se základními pojmy v oblasti železničních staveb, s konstrukčními prvky železničního svršku, žel. spodku, pražcového podloží, odvodnění, výhybkami a výhybkovými konstrukcemi, s prvky stavebního vybavení a zařízení železničních stanic, se stavebními prvky vysokorychlostních tratí a prvky modernizací železnic. V tomto předmětu je student rovněž seznámen se základní problematikou související s budováním železnic ve zvláštních podmínkách - vlivy důlní činnosti, na záplavových územích.

Povinná literatura:

Plášek,Zvěřina,Svoboda,Mockovčiak:Železniční stavby-železniční spodek a svršek– (CERM2004) Esveld: Modern Railway Track, MRT Productions 2001 Plášek:Železniční stavby, Návody do cvičení-VUT-Brno 2003 Kubát a kol.:Železniční stavby projektování-TK 8, ČKAIT 1998 Krejčiříková: Železniční stavby 20 - ČVUT 2000 Krejčiříková: Železniční stavby 10 – návody do cvičení - ČVUT 2000 Mikšík, Karabinová, Špáník: Diagnostika kolajových dráh-Žilinská univerzita 2004

Doporučená literatura:

Zákon č. 266/1994 (O drahách), vyhl. č. 177/1995 vč.změn a doplňků ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah … ČD-S3 železniční svršek, ČD-S4 Železniční spodek, vzorové listy ČD, TNŽ736949-Odvodnění žel.tratí a stanic

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.