227-0101 – Železniční svršek a spodek (ŽSS)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelství
Garant předmětuIng. Leopold Hudeček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
227-0101/01 2006/2007 2020/2021 5
227-0101/02 2015/2016 2020/2021 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou železničního svršku a železničního spodku a procvičit získané znalosti a dovednosti. Předmět navazuje a současně rozšiřuje znalosti a dovednosti získané v předmětech bakalářského studia. Student získá širší znalosti v oblasti konstrukce a diagnostiky kolejových drah. Absolvováním student dokáže popsat a řešit problémy jako je konstrukce železničního svršku, posouzení únosnosti prvků kolejových drah, návrh a posouzení pražcového podloží a dalších staveb železničního spodku. Student získá dovednost formulovat problémy, sestavit návrh řešení, aplikovat vědomosti a dovednosti při řešení úloh z oblasti staveb pro kolejovou dopravu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Tento předmět navazuje na předmět bakalářského studia Železniční stavby a rozšiřuje znalosti studenta o nové pojmy z problematiky kolejové jízdní dráhy v oblasti teoretické i praktických aplikací. Prohlubuje teoretické znalosti a seznamuje s jejich aplikací pro konstrukční prvky železničního svršku, žel. spodku, dále pak s novými prvky spojenými s budováním vysokorychlostních tratí a modernizací železnic a budováním železnic ve zvláštních podmínkách (vlivy důlní činnosti, záplavová území…). Předmět je členěn následně: Železniční svršek: Teoretické základy,Metody výpočtu únosnosti žel.svršku, Geometrické a konstrukční parametry koleje, Konstrukce koleje, Výhybky a výhybkové konstrukce, Zvláštní konstrukce (přídržnice, kolejové mazníky, ochranné koleje),Prostředky pro zvýšení stability koleje, Spojení kol.pásů, Konstrukční úpravy na přejezdech, Konstrukční úpravy na mostech, Konstrukční úpravy na čistících a prohlížecích jámách, Konstrukční úpravy na točnách a přesuvnách a kolejových váhách, Ozubnicové dráhy, Zarážkové brzdy, Bezstyková kolej,Diagnostika žel.svršku (prohlídky, měření, nedestruktivní zkoušení, posuzování únosnosti kolejnic a jazyků…), Prvky a konstrukce železničního svršku tramvajové tratí a metra, Prvky a konstrukce speciálních drah. Železniční spodek: Těleso železničního spodku (Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku), Ochrana svahů, Odvodnění žel.tratí a stanic, odvodňovací stavby a zařízení (.. propustky, shybky, násosky, přepady, skluzy), Přechod tělesa železničního spodku na mostní objekty, Stavby železničního spodku (Ochranná zařízení a stavby, Nástupiště,Rampy, Skládky, Nákladiště, Účelové komunikace Zarážedla, Oplocení, Zábradlí.

Povinná literatura:

- Plášek, Zvěřina, Svoboda, Mockovčiak: Železniční stavby, CERM, 2004 - Esveld C.: Modern Railway Track. Second Edition. MRT- Productions, Delft 2001 - Tzanakakis K.: The Raiway Track and Its Long Term Behaviour, Springer Heidelberg New York Dordrecht London, Verlag, 2013

Doporučená literatura:

- Mikšík M.,Karabinová M.,Špánik J.: Diagnostika koľajových dráh, EDIS Žilina, 2004 - Moravčík Milan, Moravčík Martin: Mechanika železničných tratí, EDIS Žilina, 2002 - Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění novějších zákonů - Vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb., vyhlášky č.346/2000 Sb., vyhlášky č.413/2001 Sb. a vyhlášky č.577/2004 Sb. - ČSN 736360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah - ČSN EN 13848-1+A1 Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje – Část 1: Popis geometrie koleje - ČSN EN 13848-5 Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje – Část 5: Hladiny geometrie koleje - Předpis SŽDC-S3 Železniční svršek - Předpis SŽDC-S4 Železniční spodek - Hudeček, Ožanová, Roháč: Železniční stavby. Dostupné na: http://projekt150.ha-vel.cz/node/28 EN ISO 3095:2013 - Railway applications – Acoustics – Measurement of noise emitted by railbound vehicles EN 16272-3-2:2012 - Railway applications — Track — Noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation — Test method for determining the acoustic performance — Part 3-2: Normalized railway noise spectrum and single number ratings for direct field applications EN 16272-6:2014 - Railway applications — Track — Noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation — Test method for determining the acoustic performance — Part 6: Intrinsic characteristics — In situ values of airborne sound insulation under direct sound field conditions

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.