227-0106 – Projektování stanic a uzlů (PSU)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelství
Garant předmětudoc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
227-0106/01 2006/2007 4
227-0106/02 2015/2016 2020/2021 4
227-0106/03 2018/2019 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se seznámí se základní problematikou projetování železničních stanic, zastávek a významných železničních uzlů, s konstrukčními prvky železničního svršku a spodku ve stanicích včetně odvodnění. Vypracováním projektu student získá dovednost formulovat problémy, sestavit návrh řešení, aplikovat vědomosti a dovednosti při řešení úloh z problematiky kolejové dopravy.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Seznámení se základními pojmy a legislativou se zásadami projektování žel. stanic, konstrukčními prvky jako železniční svršek, žel. spodek, pražcové podloží ve stanicích a výhybnách, odvodněním ž. stanic, výhybkami a výhybkovými spojeními, zab.zařízením v ž.stanicích. Dále s účelem, rozdělením, uspořádáním kolejiště a vybavením osobních nádraží, odstavných nádraží, třídících nádraží, hlavního spádoviště třídících nádraží, automatizace spádovišť KOMPAS. Předmět se zabývá rovněž řešením kolejišť průmyslových závodů, ( účel, umístění, typy, rozdělení, uspořádání kolejiště, vybavení,..), stavbami železničních zařízení (nástupiště, podchody, nadchody, lávky, nástupištní přístřešky,výpravní budovy,přednádraží,skladiště,skládky),stavebním zařízením lokomotivního a vozového hospodářství, projektováním a realizací žel. stanic ve zvláštních podmínkách (vlivy důlní činnosti, na záplavových územích).

Povinná literatura:

- Plášek,Zvěřina,Svoboda,Mockovčiak: Železniční stavby-železniční spodek a svršek, CERM, 2004 - Plášek: Železniční stavby, Návody do cvičení, VUT-Brno, 1998 - Krejčiříková, Novák, Špačková: Železniční stanice a uzly: Návody ke cvičení, ČVUT, 1991 - Zvěřina P.: Železniční stanice a uzly: Návody ke cvičení, Ediční středisko Vysokého učení technického, Brno, 1990 Technické normy a legislativa: Zákon č. 266/1994 (O drahách), vyhl. č. 177/1995 vč.změn a doplňků ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na drahách celostátních, drahách regionálních a vlečkách normálního rozchodu Předpis SŽDC-S3 železniční svršek, SŽDC-S4 Železniční spodek, vzorové listy SŽDC, TNŽ736949 Odvodnění železničních tratí a stanic. TNŽ013468 Výkresy železničních tratí a stanic

Doporučená literatura:

- Ižvolt a kol.: Projektovanie, stavba a rekonštrukcia železničných tratí, VŠDS Žilina 1992 - Klimeš, Ferdinand: Železniční stavitelství 2. díl. Stanice a uzly ; 2. přeprac. vyd., Praha: SNTL, 1981 - Ross, Julian: Railway stations: planning, design and management, Oxford : Architectural Press, 2000, ISBN: 0750643765 EL. STUDIJNÍ OPORY: - Hudeček, Ožanová, Roháč: Železniční stavby. Dostupné na: http://projekt150.ha-vel.cz/node/80, - Hudeček a kol.: Kapitola II. Železniční stanice a kolejová doprava ve městech. Dostupné na: http://projekt150.ha-vel.cz/node/84 - http://www.stavebniinzenyrstvi.cz/studijni-obory/studium-navazujici-magisterske/dopravni-stavby/

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.