227-0108 – Projekt II (P2)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelství
Garant předmětuIng. Leopold Hudeček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
227-0108/01 2006/2007 2020/2021 2
227-0108/02 2015/2016 2020/2021 2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je, získat rozšířené dovednosti pro zpracování technické části projektu, rozpočtu stavby a stavebně-technologického projektu. Po absolvování student dokáže popsat a řešit základní problémy v oblasti konstrukce a modernizace dopravní cesty pro silniční a kolejové dopravní prostředky, včetně souvisejících drobných staveb a stavebně-technologického projektu pro danou stavbu. Student získá dovednost formulovat problémy, sestavit elementární návrh řešení, aplikovat vědomosti a dovednosti při řešení základních úloh z oblasti projektování dopravních staveb včetně tvorby rozpočtů a stavebně-technologického projektování.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Náplní předmětu je formou projektu zpracovat rekonstrukci a modernizaci dopravní cesty pro silniční a kolejové dopravní prostředky, včetně souvisejících drobných staveb v souladu s platnými předpisy, a to včetně dopravního značení a stavebně-technologického projektování, rozpočtu stavby a nabídky na provedení stavebních prací dle legislativy platné pro veřejné zakázky. Na jednotlivých cvičeních budou studenti získávat dovednosti v následujících dílčích oblastech: - Zadání projektu rekonstrukce uličního prostoru s tramvajovou dopravou - Zpracování směrových a výškových parametrů stávajícího stavu zadané lokality - Návrh konstrukce dopravní cesty pro kolejová a nekolejová vozidla, komunikací pro pěší (vč. nástupních ostrůvků) - Zpracování výkresové dokumentace (vzorový příčný řez komunikace) - Zpracování výkresové dokumentace (vzorový příčný řez tramvajové dráhy v místě nástupiště včetně nástupiště) - Zpracování výkresové dokumentace: situace, výkresy detailů (zábradlí, odvodňovače…) - Výkazy výměr - Vypracování návrhu technologie realizace stavby, - Vypracování časového plánu stavby - Vypracování návrhu přechodného dopravního značení - Tvorba rozpočtu stavby - Vypracování nabídky na provedení stavebních prací dle legislativy platné pro veřejné zakázky…

Povinná literatura:

- Hloušek P. a kol.: Příprava a realizace staveb (VŠ učební texty). VUT Brno, 1997, ISBN 80-214-0638-0 - Břoušek, Zapletal a kol.: Inženýrské stavby – technologie. STU Bratislava, 1998

Doporučená literatura:

- Maršál, P.: Stavební stroje. Brno, CERM VUT, 2004. ISBN 80-214-277-4 - Jarský,Č, Svoboda,P, Musil, F. Příprava a realizace staveb. Brno: CERM, 2003. ISBN 80-7204-282-3 - Gail, Pánek: Realizace staveb a souborů-stavební technologie projektování, ČVUT Praha, 1993, ISBN: 80-0100-964-5 - Vangel: Mechanizácia stavebných prác, SF ŽU Žilina, 1996 - Vaněk, A.: Moderní strojní technika a technologie zemních prací, ACADEMIA Praha, 2003, ISBN 80-200-1045-9 Technické sdandardy: - ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic - ČSN 73 6405 Projektování tramvajových tratí - ČSN 73 6412 Geometrické uspořádání koleje tramvajových tratí - ČSN 28 0318 Průjezdné průřezy pro tramvajové trati s rozchodem 1435 a 1000mm - ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody - TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací - TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích Legislativa: - Zákon č. 266/1994 (O drahách), vyhl. č. 177/1995 vč.změn a doplňků - Zákon č. 465/2006 Sb. (Zákon 13/97) - Zákon o pozemních komunikacích vč.změn a doplňků - Zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění EL. STUDIJNÍ OPORY: - Dopravní stavby. Dostupné na: http://projekt150.ha-vel.cz/node/26 - Železniční stavby. Dostupné na: http://projekt150.ha-vel.cz/node/28 - Silniční stavby. Dostupné na: http://projekt150.ha-vel.cz/node/27

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.