227-0111 – Integrované dopravní systémy (IDS)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelství
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
227-0111/01 2015/2016 2020/2021 5
227-0111/02 2015/2016 2020/2021 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu jsou základní odborné znalostí a kompetencí v oblasti integrovaných dopravních systémů včetně jejich stavebních prvků a zařízení. Absolvováním předmětu student získá dovednosti: - Definovat systémy hromadné osobní dopravy, popsat jejich hlavní úlohy, odvodit a objasnit odlišnosti jednotlivých systémů a odvodit zavedení systému jejich integrace. - Vysvětlit principy použití integrovaných dopravních systémů. - Aplikovat teoretické znalosti do konkrétního návrhu kteréhokoliv systému hromadné osobní dopravy. - Analyzovat silné a slabé stránky všech druhů hromadné osobní dopravy a kategorizovat je z hlediska vhodnosti použití. - Navrhovat zřízení nebo výstavbu kteréhokoliv systému hromadné osobní dopravy. - Ohajovat, zhodnotit a vysvětlovat navržený systém hromadné osobní dopravy a dokázat je porovnávat s jinými dle stanovených kriterií.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu jsou základní odborné znalostí a kompetencí v oblasti integrovaných dopravních systémů včetně jejich stavebních prvků a zařízení. V ucelené, byť zjednodušené formě, seznamuje s návrhem odpovídajícího dopravního systému dle požadovaných parametrů. Podstatnou částí je návrh dopravních zařízení pro dopravu, cestující, linkách a spojích jednotlivých druhů hromadné dopravy. Rychlý rozvoj měst, automobilismu, změny v životní úrovni obyvatelstva, ale i nové nároky na kvalitu životního prostředí vyžadují nové poznatky a modely řešení problematiky jedné z nejdůležitějších funkcí města – dopravy. Pozornost je zaměřena na specifiku návrhu zařízení pro hromadnou dopravu osob a její koexistenci s dalšími druhy doprav. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Student získá přehled o vývoji jednotlivých druhů hromadné dopravy osob. Seznámí se s požadavky na návrh odpovídajícího dopravního systému dle požadovaných parametrů. Podstatnou částí je návrh dopravních zařízení pro dopravu, cestující, linkách a spojích jednotlivých druhů hromadné dopravy. Rozvoj měst, automobilismu, změny v životní úrovni obyvatelstva, ale i nové nároky na kvalitu životního prostředí vyžadují nové poznatky a modely řešení problematiky jedné z nejdůležitějších funkcí města – dopravy.Znalosti budou doplněny o specifiku návrhu systému hromadné dopravy osob a koexistenci s dalšími druhy doprav.

Povinná literatura:

- ČSN 28 0318 Průjezdné průřezy tramvajových tratí - ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel - ČSN 73 6059 Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení - ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic - ČSN 736102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích - ČSN 736110 Projektování místních komunikací - ČSN 736405 Projektování tramvajových tratí - ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště – Část 1: Navrhování zastávek - ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště – Část 2: Přestupní uzly a stanoviště - EN ISO 3095:2013 - Železniční aplikace – Akustika – Měření hluku vyzařovaného kolejovými vozidly

Doporučená literatura:

- Mojžíš, V., Graja, M. a Vančura, P. Integrované dopravní systémy, Powerprint Praha, 2008. - Kotas, P.: Dopravní systémy a stavby, ČVUT Praha, 2007 - Surovec: Tvorba systému mestskej hromadnej dopravy, Žilinská univerzita, 1999 El. studijní opory: - Hudeček a kol.: Kapitola II. Železniční stanice a kolejová doprava ve městech. Dostupné na: http://projekt150.ha-vel.cz/node/84 - http://www.vzdelavanimkekvalite.cz/PDFs/6_IDS.pdf

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.