227-0307 – Organizace a řízení výstavby dopravních staveb (OŘVDS)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelství
Garant předmětudoc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
227-0307/01 2011/2012 2020/2021 4
227-0307/02 2015/2016 2020/2021 5
227-0307/03 2015/2016 2020/2021 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s prvky použití mechanizace ve výstavbě dopravních staveb v návaznosti na technologie realizace. Součástí je seznámení s příklady aplikace základních právních titulů a technických standardů ve stavebnictví pro oblast liniových staveb. Po absolvování student dokáže popsat a řešit základní problémy v oblasti výkonů a nasazení stavebních strojů, technologie stavby a stavebně-technologického projektování dopravních staveb. Student získá dovednost formulovat problémy, sestavit elementární návrh řešení, aplikovat vědomosti a dovednosti při řešení základních úloh využitelných v oblasti realizace dopravních staveb včetně tvorby rozpočtů a dokumentací časových plánů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Student se seznámí s předvýrobními a výrobními etapami včetně dokumentace pro předvýrobní a výrobní přípravu dopravních staveb a jejich specifiky, zařízeními pro diagnostiku dopravních staveb, s problematikou časového plánování, s prvky stavebně-technologického projektování, s dokumentací časových plánů. Ve výuce bude rovněž zahrnuta problematika přechodného dopravního značení a řízení dopravy během realizace stavby či zařízení a realizace dopravních staveb ve zvláštních podmínkách – území ovlivněná hornickou činností, na inundačních územích apod. Student získá přehled o mechanizaci ve výstavbě dopravních staveb, tj. význam mechanizace, rozdělení parametry charakteristiky stavebních strojů a dopravních prostředků (typy strojů, stanovení výkonů apod.). Následně jsou v tomto předmětu prezentována specifika rozpočtování v oblasti dopravních staveb, včetně seznámení studentů se základy controllingových metod pro realizaci

Povinná literatura:

- Vaněk, A.: Moderní strojní technika a technologie zemních prací, ACADEMIA Praha 2003, ISBN 80-200-1045-9 - Hloušek, P. a kol.: Příprava a realizace staveb (VŠ učební texty) VUT Brno 1997 –ISBN 80-214-0638-0 - Mikšík, Karabinová, Špánik : Diagnostika koľajových dráh, (ŽU v Žilině 2004, ISBN 80-8070-193-8) - Vangel: Mechanizácia stavebných prác, SF ŽU Žilina 1996 - Břoušek, Zapletal a kol.: Inženýrské stavby – technologie (STU Bratislava 1998) - Hasík, Dostálová: Vodní stavitelství, VŠB-TU Ostrava 2002 - Krajčovič M. a kol.: Silnice a dálnice I (Návody do cvičení), VUT Brno 2000 - Broul J., Hudeček L.: Stanovení důlních škod u poddolovaných žel. staveb, monografie, VŠB-TUO, 2003 - SŽDC D7-2 - Předpis pro organizování výlukové činnosti na tratích provozovaných Správou železniční dopravní cesty,státní organizace,S39156/2011

Doporučená literatura:

- Lazar,J.a kol.: Sbírka příkladů z nákl. účetnictví, VŠB-TU Ostrava EkF, 1995 - Steinöcker, R.: Strategický controlling, BABTEX, s.r.o., Praha, 1992 - Řezáč: Dopravní stavby v povodňových územích, VŠB-TU Ostrava, 2001 Rojan, Slabý a kol: Městské komunikace, ČVUT Praha, 1997 El. studijní opora: http://www.stavebniinzenyrstvi.cz/wp-content/uploads/2014/07/Organizace_a_rizeni_staveb.pdf

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.