227-0704 – Dopravní cesta I. (DC I.)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelství
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
227-0704/01 2004/2005 2012/2013 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozšíření základních znalostí o dopravních stavbách včetně jejich porovnání. Prohloubení znalostí především z oblasti pozemních komunikací a železnice včetně komunikací městských a kolejové dopravy ve městech. Vypracováním dílčích zadání student prokáže dovednost klasifikovat problémy, sestavit návrh řešení, aplikovat dosažené vědomosti a dovednosti při řešení úloh z dopravní problematiky.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět obsahuje základní znalosti o dopravních stavbách, jejich porovnání. Zaměřuje se na pozemní komunikace a železnice, vývoj, dělení sítě ve vazbě na platnou legislativu. V ucelené, byť zjednodušené formě, seznamuje s návrhem silniční trasy dle požadovaných parametrů, konstrukcí vozovek, konstrukci železničního svršku a staveb žel.spodku způsoby,realizace a dopady dopravních staveb na okolí. Nedílnou součástí je řešení dílčích problémů staveb železničních stanic, letišť a vodních cest.

Povinná literatura:

Doc.B.Kubát a kol.:Železniční stavby,ČKAIT 1998 Doc.Kaun,Prof.Lehovec:Pozemní komunikace TK5, ČKAIT 1998 Doc.M.Kaun:Základy dopravních staveb I.,ČVUT Praha 1996 Doc.Procházka:Projektování pozemních komunikací,VUT-Brno 1980 Prof.Rojan, Doc.Slabý a kol.:Městské komunikace,ČVUT Praha 1997 Doc.Kubát, Prof.Tyc:Železniční stanice a uzly, ČVUT Praha 1991 Doc.K.Mareš: Úprava toků - Navrhování koryt, ČVUT Praha 1997 Rybnikář a kol.:Komplexní projekt z hydrotechniky - vodní cesty,VUT Brno 1989 Broža, Čihák, Satrapa: Hydrotechnické stavby,TK12 ČKAIT 1998

Doporučená literatura:

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.