229-0101 – Prostředí staveb (PSt)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZB
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
229-0101/01 1999/2000 2008/2009 5
229-0101/02 2005/2006 2008/2009 5
229-0101/03 2007/2008 2008/2009 4
229-0101/04 2009/2010 2020/2021 5
229-0101/06 2009/2010 2021/2022 4
229-0101/07 2011/2012 2020/2021 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student si osvojí základní znalosti a dovednosti z oblasti stavební tepelné techniky. Naučí se posuzovat stavební konstrukce a budovy podle požadavků platné tepelně technické normy. Dokáže řešit elementární výpočtové úlohy přibližnými a přesnými metodami s využitím speciálního softwaru. Student získá dovednost navrhnout a posoudit stavební konstrukci z hlediska tepelně technických požadavků.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá stavební tepelnou technikou. Studenti se seznámí s: tepelně technickými vlastnostmi materiálů a konstrukcí, tepelně technickými požadavky a výpočetními postupy dle ČSN 73 0540/1,2,3,4, a dalších evropských norem, navrhováním dodatečných opatření ke zlepšení tepelně technických vlastností budov a ke snížení energetické náročnosti budov. Tepelně technické požadavky na stavební konstrukce a budovy. Šíření tepla. Základní zákony. Tepelně technické vlastnosti materiálů. Parametry prostředí. Součinitel prostupu tepla, Tepelný odpor konstrukce. Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce. Pokles dotykové teploty podlahy. Tepelné mosty a vazby. Šíření vlhkostí konstrukcí. Šíření vzduchu konstrukcí. Tepelná stabilita místností. Prostup tepla obálkou budovy.

Povinná literatura:

ČSN 730540 - 2:2011 Tepelná ochrana budov. Část 2. Požadavky. ČSN 73 0540/2005 – Tepelná ochrana budov - Části 1,3,4.

Doporučená literatura:

Vaverka, J. a kol. Stavební tepelná technika a energetika budov. VUTIUM Brno, 2006

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.