229-0218 – Stavební tepelná technika I (STT I)

Garantující katedraKatedra prostředí staveb a TZB
Garant předmětudoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
229-0218/01 2006/2007 2008/2009 4
229-0218/02 2009/2010 2020/2021 4
229-0218/03 2011/2012 2020/2021 5
229-0218/04 2013/2014 2020/2021 4
229-0218/05 2013/2014 2020/2021 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti si prohloubí znalosti a dovednosti z oblasti stavební tepelné techniky, naučí se řešit praktické příklady numerického modelování kritických stavebních detailů z hlediska tepelně-vlhkostních vlivů, počítačové simulace tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí a budov.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět prohlubuje znalosti studentů z oblasti stavební tepelné techniky. Zabývá se podrobnými tepelně technickými výpočty s využitím specializovaných softwarů. Zaměřuje se na modelování 2-D a 3-D kritických detailů stavebních konstrukcí a jejich tepelně vlhkostní hodnocení.

Povinná literatura:

VAVERKA, J.; HIRŠ, J.; SKOTNICOVÁ, I., aj. Stavební tepelná technika a energetika budov. 1. vyd. Brno : VUTIUM, 2006. 648 s. + CD ROM. ISBN 80-214-2910-0. SKOTNICOVÁ, I., LABUDEK, J. Stavební tepelná technika I - studijní texty pro cvičení. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2011. 83 s. ISBN 978-80-7204-767-3. ČSN 73 0540/2011 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. ČSN 73 0540/2005 Tepelná ochrana budov– Část 1,3,4

Doporučená literatura:

ČSN EN ISO 13788/2002 Tepelně vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních prvků – Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce – Výpočtové metody ČSN EN ISO 6946:2008 Stavební prvky a stavební konstrukce – Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla – Výpočtová metoda ČSN EN ISO 10211-1:2009 Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích – Tepelné toky a povrchová teplota - Podrobné výpočty ČSN EN ISO 14683:2009 Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích – Lineární činitel prostupu tepla – Zjednodušené postupy a orientační hodnoty ČSN EN ISO 13370:2009 tepelné chování budov – Přenos tepla zeminou – Výpočtové metody ČSN EN ISO 13789:2009 Tepelné chování budov – Měrná ztráta prostupem tepla a větráním – Výpočtová metoda Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu – stavební zákon a navazující vyhlášky: Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb Zákon č. 177/2006 Sb. kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.